Om høringen

Kommunestyret vedtok 18.11.2020 å legge ut forslag til forskrift om gebyr for dekning av utgifter ved behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn til offentlig ettersyn.

Frist

Frist for høringsuttalelse er 20. januar 2021.

Har du innspill?

Du kan sende innspill digitalt.

Send inn høringsinnspill

 

Forslag kan også sendes per post til:

Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk høringssvaret ditt med saksnummer 20/79820.

Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige, jf. offentlighetsloven og vil bli publisert på Lillestrøm kommune sin hjemmeside i forbindelse med at saken sendes til politisk behandling.

Bakgrunn

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare gis av kommunen hvor virksomheten drives, og det er kapittel 9 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff som regulerer handelen.

Det er Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) som håndterer søknader og gjennomfører tilsyn på vegne av sine medlemskommuner.

I henhold til § 9-2 kan kommunestyret fastsette lokal forskrift om gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet med behandling av søknader og gjennomføring av tilsyn. Alle kommunene på Nedre Romerike har en slik forskrift, og Lillestrøm kommune bør også vedta en slik forskrift.

Kommunedirektør har utarbeidet forslag til forskrift basert på de forskriftene som var gjeldende i tidligere Fet, Skedsmo og Sørum kommuner og de andre kommunene på Nedre Romerike. Alle disse har tilsvarende innhold, men det er ulikt om myndigheten til å vedta størrelsen på gebyrene er lagt til kommunestyret eller NRBR. I forskriftene til Rælingen, Aurskog-Høland og tidligere Sørum er det NRBR som fastsetter gebyrsatsene, mens det i Lørenskog, Nittedal og tidligere Skedsmo er kommunestyret som fastsetter forskriftene.

Gebyrsatsene skal gjenspeile den faktiske utgiften NRBR har med denne jobben, og kommunedirektør ser det som mest hensiktsmessig at myndigheten til å fastsette gebyrsatsene legges til NRBR. Spørsmålet er tatt opp med eierstyringssekretariatet, og det vurderes om også Nittedal og Lørenskog bør oppfordres til å endre sine forskrifter slik at praksis er lik.