Formannskapet vedtok 30. september 2020 at Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2024 legges ut på offentlig ettersyn med høringsfrist 30. oktober 2020.

Temaplanen skal:

  1. Sørge for en målstyrt og prioritert utbygging av anlegg til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Lillestrøm kommune.
  2. Gi innspill til kommuneplanens arealdel for å sikre fremtidige arealer for lek, friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet.
  3. Danne grunnlag for søknad om statlige spillemidler til de anlegg som kvalifiserer til slik støtte.
  4. Belyse støtteordninger og samarbeidsavtaler mellom kommunen og idretten.

Les hele utkastet til planen (pdf)

Temaplanen er et styringsverktøy for Lillestrøm kommune, både administrativt og politisk, og kapitel 6 inneholder hvilke anlegg som skal prioriteres de neste fire årene. Planen er ikke økonomisk eller juridisk bindende, og vedtak må følges opp i kommunens årlige budsjettbehandling.

Innspill skal leveres skriftlig til kommunens postmottak postmottak@lillestrom.kommune.no, gjerne med kopi til kommunens idrettskonsulent (pal.thoreid@lillestrom.kommune.no) og Lillestrøm Idrettsråd (Lillestrom@irnif.no).