Høringsuttalelser sendes til oppvekstpost@lillestrom.kommune.no

Se utkastet til planen (pdf)

Planutkastet gir en beskrivelse av dagens barnehager og områdeinndeling i Lillestrøm kommune, forventet barnetallsutvikling i planperioden, kapasitet og kapasitetsbehov i kommunen som helhet og i det enkelte barnehageområde. Videre beskriver den hva som er viktige hensyn i utviklingen av tilbudet slik at forutsetningene for å realisere barnehagens samfunnsoppdrag, slik det kommer til uttrykk i barnehageloven og rammeplanen, blir de best mulige. Ut fra dette fremmes det anbefalinger om hvilke tiltak som bør gjennomføres i planperioden for å sikre tilstrekkelig kapasitet og et kvalitativt godt tilbud.

Slik arbeidet med planen er lagt opp, vil det konkluderes etter at høringen er avsluttet og høringsinnspillene gjennomgått.

Endringslogg: Endret høringsfristen