I forbindelse med planarbeidet for Leirsund Flomvoller, har en funnet det hensiktsmessig med en utvidelse av planavgrensningen til å omfatte boligeiendommer i nærområdet.

Se her hvilke boligområder det gjelder (pdf)

Hensikten er å rydde opp i plansituasjonen i området. I dag er de tilstøtende boligene regulert av flere ulike, gamle reguleringsplaner som setter ulike regler for blant annet utnyttelse. Ved å innlemme boligene i planområdet kan de få felles regler, slik at de blir underlagt kommuneplanens småhusbestemmelser i stedet for de ulike, eldre reguleringsplanene.

Det er også aktuelt å regulere et smalt, midlertidig anleggsbelte langs boligeiendommene der flomvollen skal bygges. Dette er areal som kan bli berørt i forbindelse med selve byggingen av vollene. Det midlertidige anleggsbeltet er tiltenkt som en sikkerhet for å kunne gjennomført tiltaket med flomvollene på en god måte, og blir tilbakeført til sitt opprinnelige formål ved ferdigstillelse av arbeidet.

Dette er bare et varsel om at det kan bli aktuelt å ta med også disse arealene i planområdet. Når et planforslag er ferdig og legges ut på offentlig ettersyn, vil en på ny få muligheten til å kommentere mer konkret. Saken blir kunngjort når den legges ut på høring- og offentlig ettersyn. Sannsynligvis i løpet av vinteren 2020/2021.

Har du spørsmål eller innspill?

Spørsmål, merknader eller andre henvendelser kan rettes til Norconsult AS v/Helga Sørby;
mobil: 47 90178672, e-post: helga.sorby@norconsult.com

Merknader sendes med kopi til Lillestrøm kommune på e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no

Merk med saksnummer PLAN-20/00713.

Frist for merknader og innspill er mandag 30.11.2020.


Varselet er i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 om utvidelse av planområdet.