Om høringen

Frem til nå har ordningen ikke vært formalisert utover kommunens egne retningslinjer. Disse har vært lagt ut på kommunens innbyggerportal, og lett tilgjengelige for den enkelte bruker. Det er imidlertid et ønske om å skape en noe mer formalisering av ordningen.

I forbindelse med at rettigheten forskriftsfestes, gjøres det enkelte endringer fra dagens eksisterende retningslinje. For eksempel så fjernes den nedre aldersgrensen på 8 år.

Forskriften er inndelt i 8 paragrafer, og er utformet i samsvar med de veiledende nasjonale retningslinjene for ledsagerbevis for funksjonshemmede utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kommunens merknad til de ulike bestemmelsene følger under hver paragraf.

Høringen sendes til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Lillestrøm, Norges handikapforbund, Handikappedes Barns Foreldreforening og Norsk Forbund for Utviklingshemmede. I tillegg til at den er publisert her.

Frist

Høringsfristen er den 30. juni 2021.

Vi gjør oppmerksom på at grunnet tidsfrist for politisk behandling, vil ikke høringssvar som mottas etter fristen tas med i den endelige vurderingen.

Har du innspill?

Lillestrøm kommune ber om tilbakemeldinger på forslag til forskrift om ledsagerbevis i Lillestrøm kommune.

Du kan sende innspill digitalt.

Send inn ditt høringsinnspill

Forslag kan også sendes per post til:

Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk høringssvaret ditt med saksnummer 21/13057

Spørsmål og/eller tilbakemeldinger kan eventuelt sendes på e-post til
oppvekstpost@lillestrom.kommune.no 

Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige, jamfør offentlighetsloven og vil bli publisert på Lillestrøm kommune sin hjemmeside i forbindelse med at saken sendes til politisk behandling.

Utkast til forskrift

Forskrift for ledsagerbevis for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Lillestrøm kommune

§ 1. Formål og virkeområde

Ledsagerbevis skal sikre at personer med funksjonsnedsettelser med behov for bistand, gis samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet, og skal forebygge isolasjon. Ledsagerbevis er en dokumentasjon på behovet for slik bistand. Ledsagerbeviset gir rett til å ha med en ledsager (assistent), gratis eller med redusert pris, på for eksempel kultur- og fritidsarrangementer eller på offentlig transport.

Ordningen vedtas og administreres av Lillestrøm kommune, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres.
Rettighetene som følger av innvilget ledsagerbevis, følger av de til enhver tid fastsatte nasjonale eller lokale retningslinjer.

Kommunens merknad til § 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål og virkeområde fremkommer i § 1. Ledsagerbevis er ikke
lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.

Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Som det fremkommer av bestemmelsen, vedtas og administreres ordningen for
kommunens innbyggere av Lillestrøm kommune. Utstedt ledsagerbevis kan imidlertid benyttes i hele landet dersom besøksstedet aksepterer ordningen.

§ 2. Om søknaden

Søknad om ledsagerbevis må inneholde legeerklæring og egenerklæring som grunngir varig funksjonsnedsettelse og dokumenterer et reelt behov for ledsager. Passfoto skal vedlegges søknaden.

Kommunens merknad til § 2. Om søknaden

Søknad om ledsagerbevis må inneholde legeerklæring og egenerklæring som
grunngir varig funksjonsnedsettelse og dokumenterer et reelt behov for ledsager.Passfoto skal vedlegges søknaden.

Dersom søknaden er mangelfull, vil den bli avvist.

Søknadsskjema finnes elektronisk, og det er fortrinnsvis dette som skal benyttes. Kommunens servicesenter kan imidlertid bistå ved behov for veiledning eller manuelt søknadsskjema. Det jobbes for tiden med å utvikle søknadsskjemaet, slik at løsningen skal bli bedre enn dagens søknadsskjema.

§ 3. Vilkår for ledsagerbevis

Ordningen gjelder for personer som er folkeregistrert i Lillestrøm kommune, og som har en varig funksjonsnedsettelse. Som varig regnes funksjonsnedsettelse av minst to års varighet. Kortere sykdomsperioder kvalifiserer ikke for ledsagerbevis.

For å få tildelt ledsagerbevis må det foreligge et åpenbart behov for bistand for å kunne delta på offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt for å benytte offentlige transportmidler og ordningen skal øke tilgjengeligheten til disse. Dette må dokumenteres med en legeerklæring fra behandlende lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

Det er ingen nedre aldersgrense for tildeling av ledsagerbevis. Øvre aldersgrense er som hovedregel 70 år, men det kan etter en helhetlig vurdering tildeles ledsagerbevis også etter 70 år dersom det er en funksjonsnedsettelse som er årsaken til manglende mulighet for å delta på kultur- og fritidsarrangementer. Normal alderssvekkelse gir ikke grunnlag for ledsagerbevis.

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden og ordningen er ikke knyttet opp til om vedkommende mottar trygd eller annen økonomisk hjelp. Ledsagerbevis utstedes kostnadsfritt.

Kommunens beslutning om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis er å anse som et enkeltvedtak.

Kommunens merknad til § 3. Vilkår for ledsagerbevis

Kommunens beslutning om å tildele eller avslå en søknad om ledsagerbevis, er et enkeltvedtak som kan påklages. Det er ingen økonomisk behovsprøving for å få et ledsagerbevis, det er kun knyttet opp mot personer som åpenbart har behov for bistand for å kunne delta på offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt for å benytte offentlige transportmidler og ordningen. Det er et grunnvilkår at vedkommende har en varig nedsatt funksjonsevne, og at dette dokumenteres med en legeerklæring fra behandlede lege.

Det vil ikke lenger være en nedre aldersgrense for tildeling av ledsagerbevis. Det er satt en øvre aldersgrense på 70 år, men denne kan fravikes dersom det er en funksjonsnedsettelse som er årsaken til behovet for ledsagerbevis. Normal alderssvekkelse gir imidlertid ikke rett til ledsagerbevis.

§ 4. Godkjenningens varighet

Ledsagerbevisets varighet vurderes av kommunen ved utstedelse. Det kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet. Gyldighetsdato påføres beviset.

Kommunens merknad til § 4. Godkjenningens varighet

Det er ikke en fast gyldighetsperiode for ledsagerbevis, men det tas en vurdering av dette i hver enkelt sak. Gyldighetsperiode fremkommer av beviset, og det må søkes på nytt ved utløp av perioden dersom behovet fremdeles er tilstede. Momenter som vil inngå i vurderingen er type av funksjonsnedsettelse, forventet varighet, samt søkers alder.

§ 5. Klageadgang

Vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens § 28 annet ledd påklages til Klageutvalget i Lillestrøm kommune.

Kommunens merknad til § 5. Klageadgang

Kommunens beslutning om innvilgelse eller avslag på søknad om ledsagerbevis, er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, bokstav b, og kan påklages av part i saken i tråd med forvaltningsloven kapittel VI. Part i saken vil være den som søker om ledsagerbeviset.

§ 6. Ledsagerbeviset

Ledsagerbevis er en dokumentasjon på at innehaveren på grunn av en funksjonsnedsettelse har behov for en eller flere ledsagere, og må fremvises ved bruk.

Beviset er en dokumentasjon i form av et kort på størrelse med et bankkort som utstedes til søkeren. Beviset er personlig og skal ikke overlates til andre. Type funksjonsnedsettelse er ikke angitt på ledsagerbeviset. På beviset skal det påføres om det gjelder for en eller flere ledsagere. Ledsager(e) er den eller de som til enhver tid bistår den funksjonshemmede.

Kommunens merknad til § 6. Ledsagerbeviset

Selve ledsagerbeviset utstedes til søkeren, og er personlig for den som har søkt. Det kan imidlertid være flere ulike ledsagere som benytter beviset. Det fremkommer på ledsagerbeviset om dette gjelder for en eller flere ledsagere samtidig.

§ 7. Bruken av ledsagerbevis

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager(e) billigere eller gratis adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, deltakelse i frivillige lag og foreninger, samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand.

Virksomhetene som godtar ledsagerbevis, er oppfordret til å merke billettlukene og hjemmesider med offentlig fastsatt symbol.

Der ledsagerbevis aksepteres skal den funksjonshemmede selv løse ordinær billett. Det understrekes,at «ordinær» billett er den til enhver tid gjeldende pris for en person. For en funksjonshemmet som er trygdet og har honnørkort, vil «ordinær» pris bety honnørpris.

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, virksomheter, arrangementer, bygninger,
transportmidler mv. som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og beviset kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

Det gis ikke refusjon til virksomheter eller tiltak som godtar ordningen med ledsagerbevis.

Ledsagerbevis tildeles uavhengig av hvor ofte det er aktuelt å gjøre bruk av offentlige kultur- og fritidsarrangementer eller offentlige transportmidler.

Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn framfor det øvrige publikum, og man kan ikke kreve å komme inn hvis det er fullt. Billetter må forhåndsbestilles der dette er nødvendig, og det må da opplyses om at man skal ha med ledsager.

Ordningen skal ikke medføre noen særfordeler for ledsageren ut over at ledsageren f.eks. får overvære konserter, forestillinger o.l. der ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig. Det må imidlertid ikke stilles så strenge krav ved praktiseringen at ledsageren må forlate arrangementet i de perioder
hvor ledsagerens bistand ikke er nødvendig. På den annen side kan ledsageren f.eks. ikke kreve kursbevis på et kurs selv om hans tilstedeværelse har vært påkrevet under hele kurset og ledsageren
har kunnet følge kursvirksomheten. Likeså kan ikke ledsagerbevis brukes dersom ledsageren f.eks. driver egentrening på et treningssenter i tillegg til å bistå den funksjonshemmede.

Kommunens merknad til § 7. Bruken av ledsagerbevis

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager(e) billigere eller gratis adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, deltakelse i frivillige lag og foreninger, samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand.

Virksomhetene som godtar ledsagerbevis, er oppfordret til å merke billettlukene og hjemmesider med offentlig fastsatt symbol. Kommunen kan ikke pålegge private eiere å godta ledsagerbevis.

Der ledsagerbevis aksepteres skal den funksjonshemmede selv løse ordinær billett. Det understrekes at «ordinær» billett er den til enhver tid gjeldende pris for en person. For en funksjonshemmet som er trygdet og har honnørkort, vil «ordinær» pris bety honnørpris.

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, virksomheter, arrangementer, bygninger, transportmidler mv. som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og beviset kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

Det gis ikke refusjon til virksomheter eller tiltak som godtar ordningen med
ledsagerbevis.

Ledsagerbevis tildeles uavhengig av hvor ofte det er aktuelt å gjøre bruk av offentlige kultur- og fritidsarrangementer eller offentlige transportmidler.
Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn framfor det øvrige publikum, og man kan ikke kreve å komme inn hvis det er fullt. Billetter må forhåndsbestilles der dette er nødvendig, og det må da opplyses om at man skal ha med ledsager.

Ordningen skal ikke medføre noen særfordeler for ledsageren ut over at ledsageren f.eks. får overvære konserter, forestillinger o.l. der ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig. Det må imidlertid ikke stilles så strenge krav ved praktiseringen at ledsageren må forlate arrangementet i de perioder hvor ledsagerens bistand ikke er nødvendig. På den annen side kan ledsageren f.eks. ikke kreve kursbevis på et kurs selv om hans tilstedeværelse har vært påkrevet under hele kurset og ledsageren har
kunnet følge kursvirksomheten. Likeså kan ikke ledsagerbevis brukes dersom ledsageren f.eks. driver egentrening på et treningssenter i tillegg til å bistå den funksjonshemmede.

§ 8. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 01.10.21.

Kommunens merknad til § 8. Ikrafttredelse

Det tas sikte på at forskriften trer i kraft umiddelbart etter politisk behandling.
Forslaget med ikrafttredelse 01.10.21 er følgelig kun en tentativ dato. Frem til
forskriften er vedtatt, vil dagens retningslinje være avgjørende ved behandling av søknader.