Det er lagt vekt på å forenkle og gjøre forskriften lettere å forstå, både for de som skal etterleve forskriften og de som skal håndheve den. Forskriften beholder i all hovedsak samme utforming som tidligere og vil fortsatt bestå av fire kapitler. Det er imidlertid gjort endringer i hvert av kapitlene.

Det legges også fram et forslag til norm for installasjon av vannmålere.

Gjeldende forskrift ble vedtatt av kommunestyret 21. november 2019. Gjeldende forskrift og nytt forslag til forskrift er utarbeidet i tråd med kapittel 16 i «Forskrift om begrensning av forurensning» (forurensningsforskriften), «Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer» (selvkostforskriften) og «Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg» (vass- og avløpsanleggslova).

Formannskapet vedtok den 01. september 2021 å legge forslaget til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr i Lillestrøm kommune til offentlig ettersyn. 

Relevante dokumenter kan du lese her

Har du innspill?

Frist for å gi høringsinnspill er 19. desember 2021 og kan sendes på e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no eller per post til Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk høringssvaret med saksnummer 21/22118.

Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige, jf. offentlighetsloven og vil bli publisert på Lillestrøm kommunes hjemmeside i forbindelse med at saken oversendes til politisk behandling.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Shelly Wedmark på e-post shwe01@lillestrom.kommune.no.