Om høringen

Formannskapet vedtok 13.01.2021 å legge ut «forskrift om folkevalgtes rett til økonomisk godtgjøring og velferdsgoder» på høring.

 Forskriften skal legge til rette for bred rekruttering til kommunale tillitsverv gjennom økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken

Frist

Frist for høringsuttalelse er 01. februar 2021.

Har du innspill?

Du kan sende innspill digitalt.

Send inn høringsforslag

Forslag kan også sendes per post til:

Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk høringssvaret ditt med saksnummer 19/00005.

Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige, jf. offentlighetsloven og vil bli publisert på Lillestrøm kommune sin hjemmeside i forbindelse med at saken sendes til politisk behandling.

Bakgrunn

Da ny kommunelov trådte i kraft høsten 2019, var det nytt at regler for møtegodtgjørelser skal gis som forskrift. Det betyr at kravene til forskrifter i forvaltningsloven skal være oppfylt. Forvaltningsloven stiller blant annet krav til hvordan forskrifter skal utformes, at de skal høres og at det gjelder særlige krav til kunngjøring for at kommunene skal kunne påberope seg reglene. De folkevalgtes økonomiske rettigheter kan ikke lenger reguleres i reglementer som har en litt løsere ramme når det gjelder saksbehandling og utforming. Det er også nytt at kommunestyret selv skal gi forskrifter om ettergodtgjøring og permisjoner, jf. brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til kommunene den 04.12.2019.

Av brevet fremgår det hvilke formkrav som gjelder for forskrifter, og hvordan en forskrift
normalt bør bygges opp mht.:

 1. Forskriftens tittel
 2. Angivelse av hjemmel og hvem som har gitt forskriften
 3. Forskriftens oppbygging
 4. Inndeling i paragrafer
  Paragrafene skal nummereres fortløpende med arabertall (§ 1, § 2, § 3 osv.). Det
  gjelder også der forskriften er inndelt i kapitler, slik at nummereringen fortsetter fra ett
  kapittel til det neste. Paragrafene skal være på samme nivå. Det skal altså ikke
  opereres med § 1 og § 1-1 eller § 1-2 i samme forskrift.
 5. Inndeling av paragrafer i ledd
 6. Inndeling i kapitler
 7. Bestemmelse om ikrafttredelsestidspunkt