Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du i politisk møtekalender.

Planen legger til rette for oppgradering av Tretjerndalsveien til kommunal norm, samt ny gang- og sykkelvei på søndre del av veistrekningen. Planforslaget sikrer også ulike støyskjermingstiltak, både støyskjermer langs veinettet og lokale tiltak på enkelte boligeiendommer. Planforslaget omfatter dessuten oppgradering av krysset mellom fv. 171 Haldenveien og Tretjerndalsveien med rundkjøring.

Hovedformålet bak planforslaget er å innfri rekkefølgekravet i detaljreguleringsplanen for Ausenfjellet II næringsområde, som krever at ny atkomstløsning må være på plass før næringsområdet kan utvides.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er mandag 06.03.2023.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-21/00672.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler på e-post: astrid.sollid@lillestrom.kommune.no eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer PLAN-21/00672 ved alle henvendelser.