Endring av tillatt utnyttelsesgrad, som det søkes om er på felt BRE4. Hensikten med planendringen er å øke tillatt bebygd areal (BYA) innenfor felt BRE4 fra 6100 m2 i gjeldende plan til 7148 m2.

Formålet er å utvide eksisterende sorteringsanlegg med et tilbygg. ROAF ønsker å erstatte midlertidige brakker/garderober, og etablere verksted og lager i et permanent tilbygg innenfor felt BRE4. På denne måten vil logistikken bedres, driften av anlegget optimaliseres og de ansatte får bedre arbeidsforhold.

Gjeldende reguleringsplan møter ikke behovene ROAF har for en slik utvidelse, da maksimal BYA for feltet allerede er utnyttet. I gjeldende reguleringsplan er bebygd areal (BYA) satt til 6100 m2 for felt BRE4. ROAF Miljøpark har tidligere fått innvilget dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad. Dagens faktiske utnyttelsesgrad på felt BRE4 er ca. 6854 m2. Flere av dagens bygg og anlegg på feltet vil fjernes, for å gi rom for ønsket tilbygg.

Planendringen omfatter regulering av et bestemmelsesområde, som sikrer at det gjennomføres trafikksikkerhetstiltak på internvei. Anlegg for deponigass er avsatt med faresone.

Reguleringsendringen kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Øystein Gjessing Karlsen på tlf. 92 26 44 14.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan gi innspill og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet. Disse kan sendes til Multiconsult v/Kristine Heggheim, Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo eller på e-post til kristine.heggheim@multiconsult.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-22/00178.

Frist for innspill er 02.06.2024.


Dokumenter til saken

Plankart.pdf (PDF)

Reguleringsbestemmelser.pdf (PDF)

Planbeskrivelse.pdf (PDF)

Utomhusplan.pdf (PDF)

ROS-analyse.pdf (PDF)

Områdestabilitetsvurdering.pdf (PDF)

Uavhengig kvalitetssikring områdestabilitet.pdf (PDF)

Overvannsrapport.pdf (PDF)

Overvannsplan.pdf (PDF)

Overordnet tiltaksplan for forurenset grunn.pdf (PDF)

Brannrapport.pdf (PDF)

Mulighetsstudie WSP Norge AS.pdf (PDF)