Hovedutvalg for miljø og samfunn vedtok 29.05.2024 å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn.

Detaljreguleringslanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du her.

 

Overføringsanlegget omfatter en vannledning for drikkevann fra Heia, to pumpeledninger for avløp fra Krogstad, høyspentkabel fra eksisterende høyspentnett i Hvalstjernområdet for å forsterke høyspentkapasiteten, og trekkerør for fast fiberkabelforbindelse fra Heia industriområde. Alt skal legges i samme trasé under bakken. Overføringsanlegget medfører etablering av en grøft som maksimalt er 3-4 meter bred og ca. 2 meter dyp. Det avsettes arealer langs traseen til riggområder og materiallager. Det skal oppføres en avløpspumpestasjon på eksisterende snuplass langs fv.170, samt noen kummer langs ledningstraseen for drift og vedlikehold av anlegget. Overføringsanlegget skal følge trasé langs Kompveien, fra Krogstad Miljøpark, nordover til Varsjøen og Brattåsen, sørover i skogsbilvei langs Setermyra og vestover til Heia.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har stilt krav i utslippstillatelsen for biogassanlegget på Krogstad Miljøpark, om at avløpsvannet fra anlegget skal overføres til offentlig ledningsnett. Overføringsanlegget er derfor et nødvendig tiltak for å igangsette driften av biogassanlegget på Krogstad Miljøpark.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 24.08.2024.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk innspillet med saksnummer PLAN-23/00275. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Anna Haugen på e-post: anha36@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.

Åpent informasjonsmøte

I forbindelse med høring av planforslag for nytt overføringsanlegg, inviterer NRVA og Norconsult til åpent informasjonsmøte. I møtet vil planforslaget bli presentert og det vil være muligheter for å stille spørsmål. Møtet vil avholdes både fysisk og digitalt. Ved ønske om digital deltakelse må Norconsult AS v/Sigri Rosø Pladsen kontaktes via e-post: sigri.roso.pladsen@norconsult.com eller telefon: +47 404 69 354 for å få tilsendt link til møtet. Vel møtt!

Tid: torsdag 20.juni 2024 kl. 18.00-20.00

Sted: Fetsund kommunehus