Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du her. 

 

Store deler av planområdet er regulert til friområde. Dette videreføres i planforslaget. Sikringstiltakene reguleres gjennom bestemmelsesområder i plankartet. Bestemmelsesområdene skiller mellom hva som er nødvendig sikring for næringsområdet og hva som er nødvendig sikring for eksisterende boliger.

Deler av planområdet skal avlastes ved at masser graves vekk. På begge sider av bekken vil det plasseres en motfylling, altså fylles på masser for å stabilisere. Jeksla vil samtidig erosjonssikres med stein- og jordmasser på hele strekningen, ca. 490 meter. Jeksla vil legges i rør under anleggsarbeidene, men vil etter ferdigstillelse av planen holdes åpen gjennom hele planområdet. De planlagte terrengendringene dekker et areal på ca. 19 dekar.

Området hvor masser skal graves vekk, ligger innenfor et område med den verdifulle naturtypen gammel høgstaudegråorskog, som er av stor verdi. Denne lar seg ikke bevare dersom sikringstiltakene skal gjennomføres uten bekkelukking. Som kompenserende tiltak er det regulert et nytt område til restaurering innenfor planområdet, samt at området som avlastes skal istandsettes.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er lørdag 24.08.2024. Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan gi innspill og sitt syn på planforslaget. Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-22/01284. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen. Hovedutvalget for miljø og samfunn vedtok i møte 29.05.2024 å legge saken ut til offentlig ettersyn.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler på e-post: birgit.hagen@lillestrom.kommune.no eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.