Bakgrunnen for reguleringsendringen

AT Plan & Arkitektur varsler på vegne av TBE Prosjekt AS, oppstart av endringsprosess for detaljregulering 0227_0301R9809, gnr/bnr 520/1, 520/2 m.fl.

Forslagstiller har til hensikt å utvikle planområdet med bakgrunn i gjeldende regulering. Planlagt utvikling avviker fra gjeldende plan ved at overmodnet trafikalt premiss er vesentlig endret i og med omlegging av riksveien. Planprosessen søkes løst som en reguleringsendring av gjeldende plan hvor nye og oppdaterte trafikk- og tilstøtende byggeområder omreguleres i tråd med planlagt utvikling av planområdet.

Det forventes en reguleringsendring etter full planprosess. Dette grunnet omfanget av endringene ikke faller inn under kriteriene for forenklet prosess, jfr. PBL §.12-14.

Hovedendringen i gjeldende plan omhandler omlegging av riksveien og dermed endret status for adkomstveg til planområdet. Gjeldende plans fordeling av trafikkmønster til riksvei, grøfteanlegg og gang- sykkelveg søkes endret til en vegstandard som mer er tilpasset boligområdet og den nye reduserte trafikkbelastningen. Forslaget innebærer en opprettholdelse av dagens vegtrase med nødvendig oppgradering til kommunal standard. Mindre justeringer av fortau inne i planområdets byggeområder vil også følge av reguleringsendringen. Reguleringsendringen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger. Konklusjonen er gitt av utbyggingens og planområdets størrelse og en samlet vurdering om virkninger på miljø og samfunn. Plantiltaket ligger under grenseverdiene definert i forskriften og er i tråd med overordnet og gjeldende planverk.

Området som reguleres er på ca. 205 daa, omfatter gnr/bnr gnr/bnr 520/1, 520/2 m.fl. Området inkluderer og befinner seg rett øst for Fjellsrud krysset (Fetveien fv22 – Hølandsvegen), og ligger nordøst for Dalen skole.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til forslagsstiller AT Plan & arkitektur, ved Christian Falch Kjellsen, cfk@atpa.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Her kan du lese planinitiativet

Her kan du lese møtereferatet

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Christian Falch Kjellsen, cfk@atpa.no med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm

Frist for å komme med innspill er 14.12.2020.

Merk med saksnummer PLAN-20/01637.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.