Området som omfattes i varslingen er 10,7 daa, og omfatter gnr./bnr. 77/1455, 77/1454 samt del av 77/1, og er i kommuneplanens arealdel satt av til bolig. Del av 77/1 som ikke er avsatt til bolig er LNF-område. Området er ikke regulert tidligere.

Området som varsles omfatter også deler av gnr./bnr. 77/1, 77/1122 og 77/1711. Disse eiendommene er inkludert i varslingsområdet for å kunne legge til rette for innkjøring fra Gamle Strømsvei i vest til boligområdet og ny innkjøring til Nordre Stalsberg gård. En del av 77/1653 er også inkludert i varslingsområdet for å legge til rette for en gangvei som kobler det nye boligområdet til gang- og sykkelveien langs jernbanen i øst.

Planen er vurdert etter §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredning og tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Crux Arkitektur v/Maia Hodne; maiahodne@cruxarkitektur.no eller tlf. 48032310.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Crux Arkitektur v/Maia Hodne; maiahodne@cruxarkitektur.no eller tlf. 48032310 med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 13. august 2023.

Merk innspill med saksnummer PLAN-22/02107.

Saksdokumenter

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven