Forslag til planavgrensning

Området som reguleres er på ca. 23,7 daa, omfatter gnr/bnr 456/1, 456/5, 456/14, 456/20, 456/25, 456/26, 456/27, 456/30, 456/33, 456/37, 456/41, 456/44, 456/57, 456/67, 456/72, 456/81, 456/89, 456/164, 456/216, 456/218, 456/221, 456/222, 456/223 og 456/224, og er i kommuneplanens arealdel satt av til boligbebyggelse.

Området er i dag for det meste uregulert, men avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel (2023-2035). Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for småhusbebyggelse. Innledende mulighetsstudie viser 10 boenheter i form av eneboliger. Antall boenheter eiendommen lar seg bebygge med vil bli vurdert som en del av planprosessen. Det forventes noe mer trafikk i kryss fra Hølandsveien inn til planområdet. Planlagt bebyggelse skal harmonere med omkringliggende bebyggelse i form og volum. Reguleringsplanen skal sikre den kommunale Sannum lekeplass/ballbane sør i planområdet, samt gode og trygge forbindelser til denne. Turveg gjennom 456/1 nord for 456/44 skal sikres i planen. Kommunen har i oppstartsmøte av 19.4.2022 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredninger.


Figur 2: Forholdet til andre planer


Figur 3: Situasjonsplan som diskutert i oppstartsmøte


Figur 4: Perspektiv fra øst

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Bygges as v/Samuel Ignas, tlf: 462 72 738, epost: samuel.ignas@gmail.com.

OPPDATERING: Grunnet tekniske problemer ble varsel i Altinn sendt ut for sent. Det vil derfor ikke avholdes fysisk møte den 15. november. Dette erstattes av et digitalt møte onsdag 29. november kl. 17.00. De som ønsker å delta sender påmelding til samuel.ignas@gmail.com innen 22. november. Merknadsfristen skyves til 11. desember.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Arkitektkollegiet as v/Vidar Julian Grovassbakk, Munkegata 17, 7013 Trondheim, e-post: vidar@arkitektkollegiet.no, tlf: 415 15 378, www.arkitektkollegiet.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 11.12.2023.

Merk med saksnummer PLAN-22/00117.

Dokumenter

 

Reguleringsplanarbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven