SE-arkitektur varsler på vegne av Auga Eiendom AS oppstart av planarbeid, oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale og høring av forslag til planprogram for Jogstad vest. Plikten til å varsle om dette er hjemlet i plan- og bygningsloven §§12-8, 12-9 og 17-4.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en videreutvikling av næringsområdet Kjeller vest. Formålet med planen er å utvikle tomtene med oppføring av et framtidsrettet Volvo-konsept, samt andre bilbaserte virksomheter. En utbygging på tomten vil være en mulighet for å tilrettelegge for aktivt bruk av nærliggende grønne områder langs Nitelva.

Området som reguleres er på ca. 79 daa, omfatter gnr/bnr 43/3 mfl., og er i kommuneplanens arealdel satt av til næringsvirksomhet, friområde og LNF-område. I eldre reguleringsplan er området regulert til industri og kontor, samt friluftsområde.

Planarbeidet er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning pga. bruksareal over 15 000 m2. I forbindelse med oppstart av planarbeidet blir derfor også planprogram lagt ut på høring. Forslag til planprogram viser hva som skal utredes.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Informasjonsmøte

Det avholdes et innledende åpent orienteringsmøte for naboer og andre interesserte.

Tid: mandag 27. november kl. 18.00
Sted: Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten.

Har du innspill?

Merknader og spørsmål som kan ha betydning for planarbeidet sendes til SE-arkitektur på plan@se-arkitektur.no, eller Fantoftvegen 42, 5072 Bergen, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet og høringsuttalelser til planprogrammet er innen 22.12.2023.

Merk med saksnummer PLAN-23/00163.

Dokumenter