I henhold til gravplassprognosen er det behov for flere kistegraver innen 2031. Det er også aktuelt å etablere andre gravtyper, som kan dekke ulike behov, samt redusere nedbygging av matjord. Det planlegges for at utvidelsen av kirkegården kan foregå over to byggetrinn, slik at matproduksjonen kan opprettholdes lengst mulig. Planarbeidet omfatter også en utvidelse av deler av Fraunaveien og fortau langs dette strekket, samt en mulig ny adkomstvei til Søndre Frogner gård.

Avgrensning for planarbeidet er vist på kart under.

 

Området som reguleres er på ca. 36 daa og omfatter gnr/bnr 273/1, 273/219, 274/1 og 274/18, 275/1, 273/225, 329/41 og 293/210. Arealet er avsatt til eksisterende og fremtidig grav- og urnelund og LNF-område i kommuneplanens arealdel. Deler av arealet er regulert til spesialområde bevaring (kirkeområde), jordbruk, offentlig kjørevei og privat vei i gjeldende reguleringsplan for Frogner kirke, datert 12.06.1991. Størsteparten av planområdet er uregulert.

Planområdet består i dag av jordbruksarealer, veier (Fraunaveien og Gamle Kirkeveien) og en kårbolig øst for kirken.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Lurer du på noe?

Lillestrøm kommune ved kommunalområde Eiendom er forslagsstiller, med Norconsult AS som rådgiver. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult AS ved Helga Sørby på e-post: helga.sorby@norconsult.com eller på tlf: 90178672.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte om planarbeidet.

Tid: Tirsdag 21. november kl. 18.00-19.00
Sted: Møtet vil foregå på Frogner Misjonssenter med adresse Frogneralleen 3.

Det vil også bli mulighet for å delta digitalt via Teams.

Formålet med informasjonsmøtet er å informere om planarbeidet og videre planprosess. Representanter fra forslagsstiller og kommunen vil delta i informasjonsmøtet, og det vil bli anledning til å stille spørsmål om planarbeidet. Påmelding til møtet skjer ved å kontakte Helga Sørby i Norconsult på e-post: helga.sorby@norconsult.com eller på tlf: 90178672.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Norconsult AS v/Helga Sørby, postboks 626, 1303 Sandvika, eller e-post: helga.sorby@norconsult.com, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 02.12.2023

Merk sendingen med saksnummer PLAN-23/00536.

Merknader til plansaken vil følge i sin helhet til politisk behandling og vil være offentlige dokumenter.

Dokumenter

 

Reguleringsplanarbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven