En ønsker også at planen skal kunne gi føringer for en evt. senere utvidelse til 5-parallell skole, og derved bidra med mulig fremtidig reservekapasitet for området. Revidert skolebehovsplan ble vedtatt av Kommunestyret i sak 22/28737 den 09.11.22. I planen anbefales det at Skjetten skole utvides til en 4-parallell skole, med ferdigstillelse i 2026.

Dagens planbestemmelser er lite detaljerte, og sier ikke noe om hverken utnyttelsesgrad, høyder, parkeringskrav etc. Det er derfor ønskelig å utforme mere detaljerte bestemmelser til skoleområdet.

Forslagsstiller er eiendomsavdelingen i Lillestrøm Kommune.

 

KartIllustrasjonen viser del av gjeldende regulering som berøres av endringsforslaget, markert med rødt.

Avgrensingen for planendringen går midt i omkringliggende veier mot syd, vest og nord. Mot øst går avgrensingen delvis midt i vei og for øvrig mot grenser til naboeiendommer.

Området som berøres er 36.920m² stort.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra tlf. 92810665, epost: ingunn@lilleark.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innnspill er 28.06.23.

Merk innspill med saksnummer PLAN-22/01552.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra tlf. 92810665, epost: ingunn@lilleark.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Dokumenter

 1. Referat fra Oppstartsmøte_25102022
 2. Plankart 23.05.23
 3. Reguleringsbestemmelser_22.05.23
 4. Planbeskrivelse_24.05.23
 5. Illustrasjonshefte
 6. ROS_Analyse 31.03.23
 7. Geoteknisk datarapport
 8. Notat RIG01 Områdestabilitet iht. NVE 1-2019
 9. Notat RIG02 Innledende geoteknisk vurdering
 10. Sluttrapport-uavhengig kontroll-områdestabilitetsvurdering
 11. Miljøteknisk grunnundersøkelse med tiltaksplan
 12. RammeplanVAO_revA 30.03.23
 13. Flomfarevurdering_revA 27.03.23
 14. Støyutredning utvidelse Skjetten skole
 15. Oppsummering elevmedvirkning 08.03.23

 

Regulering etter enklere prosess iht. pbl §12-14. PlanId: 34/63