Dette er en tilleggsvarsling til reguleringsplanarbeid for Jernbanegata 6 og Fabrikkgata 2, 6 og 8. Oppstart av planarbeidet ble opprinnelig varslet i juni 2022. Tilleggsvarselet gjelder at det nå skal sees på mulighet for å tilrettelegge for innslag av boligformål på tomten, ut over det opprinnelige formålet som var å utvikle tomten for oppføring av kontorbygg. Det planlegges fortsatt for utadrettet virksomhet/privat tjenesteyting på bakkeplan mot Jernbanegata og Fabrikkgata. Dessuten varsles en utvidelse av varslingsområdet langs Jernbanegata, i tilfelle behov for å utvide fortau. Utvidelsen utgjør ca. 45 m2.

Planområdet omfatter gnr/bnr 81/51, 81/1614, 81/229, 81/87, 81/2255, 81/2254 og 81/2253. Dette utgjør felt SF30 og er i kommuneplanens arealdel satt av til sentrumsformål, og er spesifisert som Tjenesteyting/Kontor/Bevertning/Forretning. Området er ikke regulert tidligere. I tillegg inkluderer varslingsområdet deler av 81/2686, 81/2665, 81/2595 og 81/2496, som er veiareal (Stillverksveien, Jernbanegata og Fabrikkgata), for å muliggjøre mindre endringer av veiene inntil utbyggingsområdet.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

kartFigur 1 Svart stiplet linje viser varslingsområde. Utvidelse markert i rødt. Varslingsområdet har med et større område for å muliggjøre mindre endringer av veiene inntil utbyggingsområdet, ved eventuelt behov. Foreløpig planlagt planavgrensning er vist i blå stiplet linje. Det som er angitt som felt SF30 i kommuneplanen er vist med grå skravur.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter til nytt reguleringsformål og utvidet varslingsområde sendes til Gislunn.Halfdanardottir@asplanviak.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Alle tidligere innspill blir tatt med videre i planarbeidet og behøves ikke sendes på nytt.

Frist for innspill er 19. juni 2023.

Merk innspill med saksnummer PLAN-21/02201.

Lurer du på noe?

Om du har spørsmål kan du kontakte Gislunn Halfdanardottir på telefon 988 411 08.

Dokumenter

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven