Arbeid med reguleringsplan for ny skytebane på Lahaug ble varslet igangsatt den 19.10.2017. I prosessen med planarbeidet ble det konstatert en mer egnet adkomst til planområdet enn den som var tiltenkt opprinnelig. 28.01.2021 ble varslingsområdet utvidet, slik at nytt adkomstalternativ innlemmes i planarbeidet.

En mindre utvidelse varsles nå for en gunstig veitrase. Utvidelsen omfatter gnr/bnr. 62/2 og 64/3. Arealene er på ca. 2,75 og 0.24 dekar og er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål i kommuneplanen.

 

Kart

Lurer du på noe?

Opplysninger om planutvidelsen kan fås ved henvendelse til Sweco AS ved Karel Grootjans på telefon 465 82 503 eller e-post karel.grootjans@sweco.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Det er tidligere varslet oppstart for selve planarbeidet, 19.10.2017. Merknader innsendt den gang følger saken fortsatt og trenger ikke sendes på nytt, men eventuelle nye eller justerte synspunkter på selve tiltaket kan sendes inn til Sweco Norge AS, Drammensveien 260, 0212 Oslo, eller e-post: karel.grootjans@sweco.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 03.03.2023.

Innspill skal merkes med saksnr. 20/00642.

Vedlegg

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven