Det foreslåtte planområdet strekker seg fra Holsevja i nord til rv. 22 i sør. I øst avgrenses planområdet mot Glomma, og i vest er foreløpig streken satt mellom Hauger og Gardertoppen. Planområdet som er foreslått i planinitiativet er på ca. 400 daa. Dette er foreløpig å anse som et betraktningsområde, og vil kunne innskrenkes underveis i prosessen.

Fetsund er i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus utpekt som et prioritert tettsted. Formålet med planarbeidet er å lage en helhetlig plan for Fetsund sentrum som følger opp kommunedelplanen. Planen skal legge føringer og bidra til en positiv utvikling i Fetsund sentrum. Planen skal legge til rette for bygging av flere nærings- og service funksjoner, nye boliger, møteplasser, grøntanlegg, og teknisk infrastruktur med blant annet gangveier, flomvoll med elvepromenade, sentralt lekefelt, mm.

Du kan finne mere info om planarbeidet  på prosjektet hjemmeside

 

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet merkes med saksnr. PLAN-22/00269 og sendes til: postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for å gi innspill er: 10. august 2023.

Dette er første mulighet til å kunne uttale seg til planarbeidet. Etter hvert som planarbeidet går fremover, vil både forslag til planprogram og planforslag bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post: arne.aukland@lillestrom.kommune.no

eller ringe kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Husk å oppgi saksnummer PLAN-22/00269 ved alle henvendelser.

 

Planarbeidet utføres i henhold til plan- og bygningsloven