Planleggingens formål er å utrede og regulere et overføringsanlegg som omfatter vannledning for drikkevann fra Heia, to pumpeledninger for avløp fra Krogstad, høyspentkabel og trekkerør for fiber mellom det planlagte biogassanlegget i Krogstad miljøpark til kommunalt ledningsnett ved Heia industriområde.

Planprosessen skal utrede to alternativer for trasé, der det ene alternativet går sørover fra Heia og gjennom Vanakleivdalen og det andre går nordover fra Heia og langs Kompveien, deretter sørøstover til miljøparken. De to traséene er delvis sammenfallende, markert med gult i kartfiguren under.

kartFigur 1: Varslingsgrense og fremstilling av de to traséalternativene.

Det varslede planområdet ligger i sin helhet i Lillestrøm kommune. Store deler av de to traséalternativene er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og friluftslivsområder. Begge alternativene berører Hvalstjern skistadion og Heia industriområde. Fullstendig oversikt over planstatus er beskrevet i planinitiativet for planen.

 

Det er i samråd med Lillestrøm kommune vurdert at planen utløser krav til konsekvensutredning jfr. Forskrift om konsekvensutredninger § 8. Planer som utredes etter forskriftens § 8 utløser ikke krav om planprogram.

Lurer du på noe?

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult AS v/ Sigri Rosø Pladsen på e-post: sigri.roso.pladsen@norconsult.com eller tlf: +47 404 69 354.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Informasjonsmøte 22. mai kl 18.00

Det inviteres til åpent informasjonsmøte om reguleringsendringen mandag den 22. mai 2023 kl. 18.00.

Møte avholdes i NRVAs lokaler på Strømmen, i Ruth Maiers gate 22.

Ved ønske om digital deltakelse må Norconsult AS v/Sigri Rosø Pladsen kontaktes via e-post: sigri.roso.pladsen@norconsult.com eller telefon: +47 404 69 354 for å få tilsendt link til møtet.

 

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Norconsult AS v/ Sigri Rosø Pladsen på e-post: sigri.roso.pladsen@norconsult.com med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 4. juni 2023.

Merk med saksnummer PLAN-23/00275.

Dokumenter