Formålet med reguleringsarbeidet er å sikre økt produksjonskapasitet for råvannsinntak på inntaksstasjonen Hammeren ved Sørumsand samt legge til rette for nye inntaksledninger i Glomma, rehabilitering og oppgradering av eksisterende anlegg, inklusiv flomsikring av anlegget.

Området som reguleres er på ca. 76 daa og omfatter gnr./bnr. 248/1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, gnr./bnr. 249/ 1 og gnr./bnr. 0/1

Deler av området ligger innenfor områdereguleringsplanen Bingen lenser og områdene langs Glomma som er regulert til Landbruks-, natur-, og friluftsområde (§12-5 nr.5) , Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone ( §12-5 nr.6) og Hensynssoner H320 Flomfare og H570 Bevaring kulturmiljø (§ 12-6). Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Asplan Viak v/ Mette Skarpaas på e-post: mette.skarpaas@asplanviak.no eller på tlf. 93006745.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Informasjonsmøte 7. juni kl. 18.00

NRVA inviterte til informasjonsmøte 7. juni 2023.

Presentasjon fra informasjonsmøtet kan du se her

Har du inspill?

Merknader og synspunkter til planarbeidet sendes skriftlig til mette.skarpaas@asplanviak.no eller brev til Asplan Viak v/ Mette Skarpaas, postboks 24, 1300 Sandvika med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 19. juni 2023.

Merknaden merkes med saksnummer PLAN-22/01849.

Vedlegg

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøte