Formålet med reguleringsarbeidet er å sikre økt produksjonskapasitet for råvannsinntak på inntaksstasjonen Hammeren ved Sørumsand samt legge til rette for nye inntaksledninger i Glomma, rehabilitering og oppgradering av eksisterende anlegg, inklusiv flomsikring av anlegget.

Området som reguleres er på ca. 76 daa og omfatter gnr./bnr. 248/1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, gnr./bnr. 249/ 1 og gnr./bnr. 0/1

Deler av området ligger innenfor områdereguleringsplanen Bingen lenser og områdene langs Glomma som er regulert til Landbruks-, natur-, og friluftsområde (§12-5 nr.5) , Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone ( §12-5 nr.6) og Hensynssoner H320 Flomfare og H570 Bevaring kulturmiljø (§ 12-6). Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Asplan Viak v/ Mette Skarpaas på e-post: mette.skarpaas@asplanviak.no eller på tlf. 93006745.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Informasjonsmøte 7. juni kl. 18.00

NRVA inviterer til informasjonsmøte 7. juni kl. 18.00-19.30 i NRVA sine lokaler, Adresse: Ruth Maiers gate 22, 1466 Strømmen.

Møtet kan også følges digitalt via Teamsmøte på link: bit.ly/42KTXTG 

Har du inspill?

Merknader og synspunkter til planarbeidet sendes skriftlig til mette.skarpaas@asplanviak.no eller brev til Asplan Viak v/ Mette Skarpaas, postboks 24, 1300 Sandvika med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 19. juni 2023.

Merknaden merkes med saksnummer PLAN-22/01849.

Vedlegg

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøte