Nå starter arbeidet med detaljreguleringsplan for Sørumsand idrettspark – svømmehall og flerbrukshall på Sørumsand. Det varsles oppstart av planarbeidet. Det er Stein Halvorsen Arkitekter AS som utarbeider planen på vegne av Lillestrøm kommune, som er forslagsstiller i denne saken.

Velkommen til informasjonsmøte den 27. august kl. 19.00!
Stedet er klubbhuset på Sørumsand idrettspark, adresse Parkveien 15.

Planområdet og formålet med planen

Formålet med planarbeidet er å regulere både svømmehall og flerbrukshall med felles inngangsparti på den østlige delen av Sørumsand idrettspark. Tilhørende areal for parkering, kjørevei, gang- og sykkelvei, samt grøntarealer skal også reguleres.

Parkveien/Lyveien med tilhørende kryss ut i Vestbyveien er del av det varslede planområdet. Planavgrensningen er noe romsligere enn nødvendig. Den kan derfor reduseres senere i planprosessen, når utredningene viser hvilke løsninger som bør legges til grunn for planforslaget.

Disse eiendommene inkluderes i reguleringen

Området som reguleres er på ca. 28,3 daa, og inkluderer eiendommene med gårds- og bruksnummer 246/100, 246/101, 246/116, 246/331, 246/186, 246/287, 246/307, 246/133, 246/174, 246/171, 246/169, 246/160, 246/80, 246/415, 246/232, 245/85, 244/67.

Informasjon og medvirkning

Velkommen til informasjonsmøte!

Det avholdes et kort informasjonsmøte klokken 19.00 tirsdag 27. august, i klubbhuset på Sørumsand idrettspark. Adressen er Parkveien 15. Det blir anledning til å stille spørsmål.

Finn dokumenter

Både på Stein Halvorsen Arkitekter AS og Lillestrøm kommunes nettsider kan du se dokumentene i saken, f.eks referat fra oppstartsmøtet og planinitiativet fra forslagstiller.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker opplysninger om planarbeidet som skal i gang, kan du henvende deg til oppdragsleder i Stein Halvorsen Arkitekter AS v/Kristin Nordli, plankonsulent, Postboks 5095 Majorstuen 0301 Oslo / kristin@sh-arkitekter.no.

Ønsker du å sende innspill til planarbeidet?

Du kan sende inn spørsmål og merknader. Merk med saksnummer Plan-ID 24/00049. Send inn til

  • Stein Halvorsen Arkitekter AS v/Kristin Nordli, plankonsulent, på e-post / kristin@sh-arkitekter.no Postboks 5095 Majorstuen 0301 Oslo / kristin@sh-arkitekter.no eller
  • i brev til Postboks 5095 Majorstuen 0301 Oslo, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. 

Frist for å sende inn innspill er satt til 16.09.2024.

Innsendte innspill og merknader får ikke egne svarbrev, men blir vurdert og kommentert av forslagstiller. Innspillene blir en del av det samlede planforslaget som sendes til kommunen for videre behandling. Etter at kommunen har behandlet det konkrete planforslaget vil det legges ut på høring. Da blir det igjen mulig å komme med innspill og merknader.

Lovhjemmel

Planarbeidet er i hjemlet i plan- og bygningsloven, og varsling av oppstart av planarbeidet gjøres etter § 12-8. Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning §6 eller 8, vurdert etter forskriftens kriterier.

Vedlegg

PLAN-24_00049-3 Planinitiativ 777139_1_1.PDF

PLAN-24_00049-17 Oppstartsmøtereferat - Sørumsand idrettspark - Svømmehall og flerbrukshall 833091_5_1.PDF