Velkommen til informasjonsmøte den 14.08.2024 kl. 18.00, i Bestefarhuset i Blaker. Adressen er Fjukveien 332.

Nå starter arbeidet med detaljreguleringsplan for Kjølstadhagan. Dette varsler oppstart av planarbeidet. Det varsles samtidig om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. Det er Norconsult som utarbeider planen på vegne av forslagstiller Hoel & Fjuk Håndverk AS.

Planområdet og formålet med planen 

Det planlegges for frittliggende småhusbebyggelse med eneboliger og tomannsboliger. I kommuneplanens arealdel er del av varslingsområdet satt av til framtidig boligbebyggelse; felt B73(28,4 daa).

Varslingsområdet tar også med LNF-område ("Landbruk, Natur, Fritid"). Dette skal sikre et bredt grøntbelte rundt feltet, og areal til ny adkomstveg med fortau fra Fjukveien evt. Blakerveien. Det planlegges for gjennomgående offentlig gang-/sykkeladkomst mellom fylkesveiene. Området er ikke regulert tidligere.

Området som reguleres er på ca. 67 daa, og inkluderer del av eiendommen med gårds- og bruksnummer 311/4. Området er lokalisert ved Hellne mellom Blakerveien/Fv171 og Fjukveien/Fv175. Planområdet er avgrenset med svart stiplet linje i kartet over. 

Planavgrensningen er noe romsligere enn nødvendig. Den kan derfor reduseres senere i planprosessen, når utredningene viser hvilke løsninger som bør legges til grunn for planforslaget.

Velkommen til informasjonsmøte!

Det avholdes informasjonsmøte for naboer og andre interesserte på Bestefarhuset  i Blaker den 14.08.2024, kl. 18.00. Adressen er Fjukveien 332.

I møtet vil det informeres om planene for området og hvilke føringer som er gitt fra Lillestrøm kommune. I tillegg blir det gjennomgang av videre planprosess og hvordan interesserte parter kan medvirke.

Informasjon og medvirkning

Finn dokumenter

Både på Norconsults og Lillestrøm kommunes nettsider kan du se dokumentene i saken, f.eks referat fra oppstartsmøtet og planinitiativet fra forslagstiller. 

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker opplysninger om planarbeidet som skal i gang, kan du henvende deg til oppdragsleder i Norconsult, Aksel Askeland på tlf.: 901 25 716 eller e-post:aksel.askeland@norconsult.com

Ønsker du å sende innspill til planarbeidet?

Du kan sende dine innspill og merknader

Frist for å sende inn innspill er satt til 31.08.2024.

Innsendte innspill og merknader får ikke egne svarbrev, men blir vurdert og kommentert av forslagstiller. Innspillene blir en del av det samlede planforslaget som sendes til kommunen for videre behandling. Etter at kommunen har behandlet det konkrete planforslaget vil det legges ut på høring. Da blir det igjen mulig å komme med innspill og merknader.

Lovhjemmel

Planarbeidet er i hjemlet i plan- og bygningsloven, og varsling av oppstart av planarbeidet gjøres etter § 12-8. Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning §6 eller 8, vurdert etter forskriftens kriterier.

Dokumenter

Brev - oppstartsvarsling.pdf

Planinitiativ - Detaljreguleringsplan for Kjølstadhagen.pdf

Referat fra oppstartsmøte 01.12.23.pdf