Det foreslås å rive dagens bebyggelse og erstatte det med fem boligblokker, uteoppholdsarealer, nye gangforbindelser og aktivitetstilbud for nærområdet.

Det er NRE Norway AS, som har igangsatt reguleringsarbeid for Skjærvaveien 2-6, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. Planarbeidet utføres av Mad Oslo AS.

Avgrensining av området for planen

Området som reguleres er på ca. 25 daa, omfatter gnr/bnr 75/32, 75/72, 75/439 m.fl.  I kommuneplanens arealdel er varslingsområdet satt av til kombinert bebyggelse og anlegg (bolig, forretning og kontor). Kommuneplanen stadfester at normen for byggehøyder er 3-6 etasjer. Mot eksisterende småhusbebyggelse skal byggehøyden variere mellom 3-4 etasjer. Varslingsområdet inkluderer også arealer som i kommuneplanen er avsatt til grønnstruktur og vei, for å eventuelt regulere inn en oppgradering av disse arealene.

I eldre reguleringsplan er mesteparten av tomta regulert til industriformål. Sammenlignet med de eldre reguleringsplanene, skal ny reguleringsplan inneholde boligformål med høyere utnyttelse enn det som tillates i dag. Deler av planområdet er ikke regulert tidligere. 

Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning § 8. Konsekvenser for naturmangfold skal konsekvensutredes, men det er ikke krav til planprogram.

Naboer, grunneiere og andre interessenter i henhold til kommunens varslingsliste varsles direkte.

Inviterer til informasjonsmøte

Det avholdes et innledende åpent orienteringsmøte for naboer og andre interesserte.

  • Tid: tirsdag 14. mai 2024 kl. 18:00
  • Sted: Folkets hus, Strømsveien 61, Strømmen

For de som ikke har anledning til å møte opp, vil det være mulig å følge møtet på Teams. For å motta innkalling må interesserte sende e-postadressen sin til: Ibs@mad.no

Har du innspill?

Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan gi innspill og syn på planforslaget. Innspill kan sends til Mad Oslo AS v/fagkyndig Ingvild B. Stræte, på e-post ibs@mad.no eller postboks 411 sentrum, 0103 Oslo. Send uttalelsen i kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk med saksnummer PLAN-24/00171.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 06.06.2024.