I forbindelse med planarbeidet skal det også legges til rette for utvidelse av eksisterende veier; Dulpemyrveien og Åserudveien, samt utbedring av tilliggende kryss. Adkomstvei til reguleringsplan for Lyfjell må legges om og inngå i planarbeidet, varslingen omfatter derfor også areal for regulering for Lyfjell.

 

Området som varsles er på ca. 40daa, og omfatter gnr/bnr 436/ 101, 103 og 131 samt 436/1 m fl. Arealet er i kommuneplanens arealdel i hovedsak satt av til Offentlig eller privat tjenesteyting, med en mindre del avsatt til LNFR Tiltak for stedbunden næring.

Området er regulert gjennom eldre reguleringsplan, som ble vedtatt 20.06.2005. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til barnehage og vei, mens arealet som omfattes av regulering for Lyfjell (vedtatt

Planinitiativet faller ikke inn under vedlegg I eller II, som skal konsekvensutredes i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger §6 og §8.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra, epost ingunn@lilleark.no. Tlf. 92819665.  Naboer og grunneiere er varslet direkte.

Informasjonsmøte i Ramstadskogen barnehage

Det blir holdt et informasjonsmøte om planen onsdag 15.mai kl 18.00 i Ramstadskogen barnehage. For de som ikke har anledning til å møte opp, vil det være mulig å følge møtet på Teams. For å motta lenke til møtet må interesserte sende epostadressen sin til ingunn@lilleark.no.

Du kan gi innspill til forslaget

Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan gi innspill og syn på planforslaget. De sendes til Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra, ingunn@lilleark.no, tlf. 63892610, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk med saksnummer PLAN-23/01369.

Frist for å gi innspill er 3. juni 2024.

Reguleringsplanarbeid er igangsatt i henhold til Plan og bygningslovens §12-8.

 

Planinitiativ av 12.09.2023.pdf (PDF)

Stedsanalyse av 07.09.2023.pdf (PDF)

Oppstartsmøte referat 14.12.23.pdf (PDF)