I dag er planområdet regulert til kjøreveg, gang- og sykkelveg, gangveg, annen veggrunn - grøntareal, kollektivholdeplass i reguleringsplan for Bølerveien, og kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau, annen veggrunn – grøntareal, industri/lager og LNF-formål i reguleringsplan for Rundkjøring Bølerveien.

Det planlegges også å omregulere deler av reguleringsplan for Rundkjøring Bølerveien. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Informasjonsmøte

Delta på digitalt informasjonsmøte om planen tirsdag 17. juni, kl. 18:00 – 19:00

Lenke til informasjonsmøte på teams

Planavgrensningen fremgår av kartutsnittet.

 

Planarbeidet utføres av Multiconsult AS på vegne av Bølerveien AS. Spørsmål kan rettes til Øystein Gjessing Karlsen, på tlf: 922 64 414 eller OysteinGjessing.Karlsen@multiconsult.no.

Frist for å sende innspill er satt til 06.08.2024.

Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan gi innspill og syn på planforslaget. Innspill sendes til Multiconsult AS v/Øystein Gjessing Karlsen, postboks 265 Skøyen, 0213 oslo, eller e-post: OysteinGjessing.Karlsen@multiconsult.no med kopi til Lillestrøm kommune: postmottak@lillestrom.kommune.no eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk innspillet med PLAN-24/00154.

Reguleringsplanarbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven, og varsling om oppstart etter § 12-8.

Andre dokumenter i saken: 

Referat fra oppstartsmøte_Bølerveien.pdf

Planinitiativ.PDF

Tileggsnotat utvidet planavgrensning.pdf