Endringen er gjort etter enklere prosess jf. § 12-14 i plan- og bygningsloven. Endringen innebærer reduserte krav til antall parkeringsplasser for bil for området som er avsatt til boligformål (Verkstedhagen). Videre er normen for sykkelparkering økt, det er også satt krav til gjesteparkeringsplasser og parkeringsplass for kommunens hjemmetjeneste på terreng. Videre er det krav om to parkeringsplasser i parkeringskjelleren til gjester som er forflytningshemmede, samt at samtlige bilparkeringsplasser avsatt til beboere skal være tilrettelagt for ladepunkt.

 

Du kan lese saksdokumentene i politisk møtekalender. Her ligger samlet saksprotokoll, hvor hovedutvalgets vedtak om justering av parkeringsnormen framgår, og de vedtatte plandokumentene. Planbestemmelsene vil bli oppdatert i samsvar med Hovedutvalgets vedtak.

Krav om erstatning eller innløsning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av reguleringsplanen, kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Klagefrist

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker.

Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-22/01341.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler Elisabet Frøyland på på e-post: elfr01@lillestrom.kommune.no, på telefon 911 68 699 eller via kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00.