Kartutsnittet viser planområdet hentet fra varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, 03.04.2020

 

Kommunestyret har i møte 01.03.2023, sak 24/23, vedtatt detaljregulering for Leiraveien bussanlegg.

Reguleringen innebærer hovedsakelig en oppgradering av anlegget med ulike installasjoner, med mindre tekniske bygg og installasjoner nødvendig for driften av bussanlegget – som ladestasjoner, galger for fremføring av strøm etc. Areal nærmest naturreservatet er forslått regulert med formål kollektivanlegg, men med en hensynsone som setter restriksjoner for bruken av arealet, samt krav til tiltak for å bedre ivareta hensynet til naturreservatet.

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven § 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Klageadgang

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker.

Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-20/00701.

Lurer du på noe?

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Marie Fidjeland som kan treffes på e-post Marie.Fidjeland@lillestrom.kommune.no

Vennligst oppgi saksnummer PLAN-20/00701 ved alle henvendelser.