Planen legger til rette for produksjon og lagring av hydrogen i den søndre delen av miljøparken. Endringen tillater etablering av en beredskapsvei. Av hensyn til brann- og eksplosjonsfare er det regulert inn hensynssoner.

Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du i møtekalenderen.

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Klageadgang

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker, jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan- og bygningsloven § 1-9. 

Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-20/01491.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post: Anna.Haugen2@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.