Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du i politisk møtekalender.

Hovedformålet med planen er å innfri rekkefølgekrav i detaljregulering for Ausenfjellet II næringsområde. Planen legger til rette for oppgradering av Tretjerndalsveien, med gang- og sykkelvei i søndre del, støyskjermingstiltak og oppgradering av krysset mellom fv. 171 Haldenveien og Tretjerndalsveien.

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Klageadgang

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 28 og plan- og bygningsloven § 1-9. Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN- PLAN-21/00672

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post: SynneWallin.Aagesen@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.