Planen legger til rette for oppføring av et permanent bygg, som erstatter dagens paviljong og gjør skolen til en fullverdig 4-parallell skole. Planen gir også mere detaljerte bestemmelser til skoleområdet samt som føringer for en eventuelle senere utvidelse til 5-parallell skole og bidra med mulig fremtidig reservekapasitet for området.

Planen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du i politisk møtekalender

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Klageadgang

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker, jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan- og bygningsloven § 1-9. 

Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-22/01552.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post: huma01@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.