Som en følge av endringene er det også gjort mindre justeringer i plankart og reguleringsbestemmelsene. Øvrige forhold i opprinnelig plan er videreført. Endringene, som ble vedtatt i Hovedutvalget for miljø og samfunn 29. 05.2024, gjennomføres etter reglene om enklere prosess.

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven § 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Klageadgang

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker fra mottakelse av dette brevet, jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan - og bygningsloven § 1 - 9. 

Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk klagen med saksnummer Plan-20/01637-164.