Saksdokumentene finner du i politisk møtekalender

Planen legger til rette for utvidelse av arealformålet, fra tidligere industri til nytt kombinert formål industri og lager. Utnyttelsesgraden økes samtidig med 18.900 m2 BRA for å gi rom for bygging av et nytt dekklager og et ombyggingsverksted for HC-biler. Fortau og adkomster langs planområdet får mer trafikksikker utforming, og det forutsettes etablert nytt overvannshåndteringssystem.

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Du kan klage

Enkeltpersoner, lag- og foreninger og andre, kan klage på den vedtatte planen innen 05.03.2024, jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan - og bygningsloven § 1 - 9. Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk klagen med saksnummer.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post anders.jorstad@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer PLAN-21/02017 ved henvendelse.