Planendringen endrer plangrense og formålsgrenser til å stemme overens med bygget situasjon, slik at kommunen kan fradele og overta veien.

Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du i møtekalenderen

Har du krav på erstatning?

Dersom vilkår i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt som følge av planen kan du ha krav på erstatning eller innløsning av din eiendom. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Klageadgang

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker (9. mars 2024), jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan - og bygningsloven § 1 - 9. Klagen sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-23/00719.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til saken kan du kontakte saksbehandler på e-post olaoksdol.johansen@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.