Kommunestyret har vedtatt Detaljreguleringsplan for Skjærvaveien 44 (plan-ID 522).

Planen legger til rette for boligutbygging samt etablering av ny gang- og sykkelvei på østsiden av Skjærvaveien fram til regulert fortau ved krysset med Skjettenveien. Videre reguleres nedre del av Bergveien til gangvei for å fjerne et trafikkfarlig kryss.

 

Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

Ønsker du å klage?

Du kan klage på den vedtatte planen innen tre uker. 

Eventuell klage sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no 
eller Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk klagen med saksnummer PLAN-20/00655.

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte saksbehandler Helene Heegaard på telefon 417 65 364, eller epost: hehe02@lillestrom.kommune.no.