Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan. Den styrer all planlegging i kommunen, og setter også mål for Lillestrømsamfunnets utvikling.

Kommuneplanen omfatter alle tjenesteområdene: Oppvekst, Helse og mestring, Kultur, miljø og samfunn, Digitalisering, Organisasjon og utvikling, Økonomi og Kommunikasjon.

Kommuneplanen gjelder for hele Lillestrøm kommune.
Formålet med en kommuneplan er å skape en omforent utviklingsretning som gir langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk.

Hva inneholder en kommuneplan?

Hvor skal vi ha grønne områder, hvordan planlegger vi for å oppnå god helse, hvordan samarbeider vi best med nabokommuner, hvordan skaper vi en god kunnskapsby, hvor skal busser, sykkelstier og turløyper gå, hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høyt skal vi bygge? Dette er noen av temaene som kommuneplanen gir svar på.

Formålet med en kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med kart og bestemmelser.

Samfunnsdel

Samfunnsdelen staker ut langsiktige mål med strategier for samfunnets ønskede utvikling.
Samfunnsdelen skal bygge på FNs bærekraftsmål, og vise hvordan disse skal følges opp lokalt.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020- 2031 ble vedtatt 17.06.2020

Se kommuneplanens samfunnsdel her. 

Arealdel

Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Arealdelen viser hvordan arealene i kommunen skal brukes og/eller vernes, og hvordan strategiene fra samfunnsdelen skal realiseres ved riktig lokalisering av tjenester og funksjoner. 

Arealdelen er en grovmasket plan som viser hvor vi skal bygge gode boligområder, næringsområder, veger og kollektivtransport, skoler, barnehager og andre tjenester. Den viser også hvor vi skal ha grønne områder som ikke skal bygges ut. Utbyggingsområder blir senere planlagt mer detaljert i reguleringsplaner.

Hvor lenge varer en kommuneplan?

Planen varer i tolv år, men behandles vanligvis på nytt (det vil si at den rulleres) etter kommunevalget hvert fjerde år. 

Hvem lager kommuneplanen?

Kommuneplanen utarbeides av kommunen. Kommunestyret legger føringene for arbeidet og vedtar planen. Kommunedirektøren leder det administrative arbeidet, og de ulike tjenesteområdene deltar og bidrar til en omforent plan.

Når starter arbeidet med kommuneplanen?

Arbeidet med kommuneplanen pågår kontinuerlig, men planprosessen til revisjonsarbeidet starter som regel opp etter kommunevalget. På den måten kan det nye kommunestyret styre kommunens utvikling i den ønsket retning.

Se status for revisjon av kommuneplanen her

Relevante lenker