Kommuneplanens arealdel

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er i gang

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan for utbygging, bruk og vern av arealene i kommunen. Inntil Lillestrøm kommune har vedtatt kommuneplanens arealdel, er det arealdelene fra de tre tidligere kommunene som gjelder innenfor sine respektive områder. Planstrategi for Lillestrøm kommune ble vedtatt i kommunestyret 07.10.2020, og det innebærer at arbeidet med ny arealdel starter.
I planstrategien finner du omtale av arealdelen fra s. 23.

Planprogram og langsiktig arealstrategi

Innledningsvis har kommunen vedtatt et planprogram, som er en plan for gjennomføringen av planarbeidet. Planprogrammet beskriver hvilke føringer som gjelder, planlagte utredninger, høringer/medvirkning og framdrift. I Lillestrøm kommunes planprogram inngår også langsiktig arealstrategi. Den langsiktige arealstrategien skal være en overordnet premiss for arealforvaltningen.

Planprogram og langsiktig arealstrategi ble vedtatt av kommunestyret i sak 130/21 den 08.09.21

Innspill til byggeområder eller vernehensyn

Frist for å gi innspill var 15.10.2021.

Kommunen har mottatt 112 innspill til områder/delområder. Forslag til prioritering av hvilke arealinnspill som skal utredes videre blir behandlet i formannskapet 12.01.2022.

Planforslag til vedtak

Når utredninger er gjennomført og de prioriterte innspillene er vurdert grundigere, vil noen av disse inngå i forslag til arealdel, og denne bli lagt ut på høring. Etter høringen skal forslaget sluttbehandles i kommunestyret, vi tar sikte på vedtak av arealdelen ved utgangen av 2022.

Kommuneplanens samfunnsdel

1. januar 2020 ble Fet, Skedsmo og Sørum kommune til Lillestrøm kommune. Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm kommune ble vedtatt 17.06.2020.

Les kommuneplanens samfunnsdel

Les mer om kommuneplan