Kommuneplanens samfunnsdel

28. februar 2024 vedtok kommunestyret oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, og oppstartsdokumentet ble lagt ut til offentlig ettersyn. Det betyr at vi vil ha innspill til dette arbeidet. Frist for å gi innspill er 28. april 2024.

De to viktigste spørsmålene nå er:  

  • Hvilke utfordringer og temaer bør samfunnsdelen ta for seg?   
  • 'Hvordan kan vi sikre gode innspill i det videre arbeidet fra innbyggere og øvrig nærings- og samfunnsliv?  

Gå til: Høring av planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for å gi innspill. Høringsinnspill kan også sendes Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm (merkes: saksnr. 24/01019)

Oppstartsdokumentet, (Planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel) kan du lese her.

Kunnskapsgrunnlaget for oppstartssdokumentet kan du lese her.

Langsiktig arealstrategi

Den langsiktige arealstrategien er en overordnet premiss for arealforvaltningen. Den gir strategiske prioriteringer og viser sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan for utbygging, bruk og vern av arealene i kommunen. Planen har stor betydning for utvikling av byen og tettstedene, bomiljø, arbeidsplasser og tjenesteyting. Den er også viktig bl.a. for å ivareta hensyn til klima og miljø, samfunnssikkerhet, og vern av jord, naturområder, kulturminner og friluftsområder.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 14.06.2023

Mer informasjon om ny kommuneplan med reviderte bestemmelser vedtatt 24.01.2024 finner du på siden for gjeldende kommuneplan.

Kommunestyrets vedtak 24.01.2024 innebærer følgende endringer:

  • Endrede bestemmelser om støy på felles uteareal i sentrumsformål. Inntil 50% kan ligge i gul støysone.
  • Bestemmelser om forbud mot riving og vesentlig endring av bygg med høy kulturminneverdi (VK1) (§ 1-18.3). De eiendommene dette gjelder har blitt varslet særskilt. Liste over eiendommene er vedlegg til bestemmelsene (dokument 3.2 j).
  • Endrede bestemmelser om minste uteoppholdsareal og lekeplasser (§ 2-1.3, § 2-1.4, § 2-3.1.4 og § 2-9.1.4).
  • Endrede bestemmelser om parkering: 1 bil per boenhet i Lillestrøm by og Strømmen (sone A og B), økt krav til gjesteparkering og parkering for forflytningshemmede (§ 1-12).

Følgende forslag som var på tilleggshøring ble ikke vedtatt: 

  • Kommunedelplanen for Kjeller skal sikre løsning hvor det kan opprettholdes fly i lufta fra eksisterende flystripe (§ 5-1.1). Dette vil bli vurdert i en framtidig sak knyttet til kommunedelplan for Kjeller. 
  • Endrede bestemmelser for spredt boligbygging i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-spredt boligbygging) ved Fossum, Monsrud og Gansdalen (§ 6-1.4).
  • Snødeponi ved Sørmoveien ved Lindeberg.

Informasjon om byggeforbud i landbruks, natur- og friluftsområder (LNF-områder)

LNF-områder er de store grønne arealene i kommuneplankartet. I disse områdene følger det av plan- og bygningsloven at det er bygge- og deleforbud for alle tiltak som ikke er nødvendig for landbruksdriften. I hovedsak er det kun våningshus og driftsbygninger som er tillatt. Byggeforbudet omfatter også tilbygg, garasjer og andre mindre tiltak på andre boliger og på fritidsboliger. Dette utgjør ca. 1800 bygninger i Lillestrøm kommune.

Forslag til nye bestemmelser i LNF-områder skal ut på tilleggshøring, slik at det kan gjøres unntak fra byggeforbudet og vi kan tillate mindre tiltak på de fleste av eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse i LNF-områder. Før vi kan legge forslaget til nye bestemmelser ut på høring, må vi gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning. Vi regner med at forslaget vil bli lagt på høring i løpet av våren 2024. Etter dette vil det ta minst to måneder før forslaget kan bli vedtatt. Fram til nye bestemmelser er vedtatt er det altså et totalt bygge- og deleforbud i områder avsatt til LNF i kommuneplanen, og sannsynligheten for å få avslag på søknader om dispensasjon fra LNF er svært stor. Ønsker du å dele fra en tomt, bygge tilbygg, påbygg, garasje, bod, levegg, støttemur, terrengendringer eller andre mindre tiltak på eiendommen din, anbefaler vi at du venter med å sende inn en søknad til etter at de nye bestemmelsene i LNF er vedtatt.

Boligområder i Slettaveien/Guttersrud, Hellerud/Skjønnhaug og spredt boligbygging ved Enebakkneset

Kommunestyret vedtok også 24.01.2024 forslaget om å beholde arealformål boligbebyggelse i Slettaveien/Guttersrud, Hellerud/Skjønnhaug sør for Løkenåsen i stedet for at dette blir tilbakeført til LNF-formål. I tillegg blir det høring av forslaget om å beholde arealformål LNF-spredt boligbebyggelse ved Enebakkneset i stedet for at dette blir tilbakeført til vanlig LNF-formål. Denne høringen vil bli kunngjort senere, sammen med høringen om nye bestemmelser i LNF-området.

Relaterte sider