Kommuneplanens arealdel

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er i gang

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan for utbygging, bruk og vern av arealene i kommunen. Inntil Lillestrøm kommune har vedtatt kommuneplanens arealdel, er det arealdelene fra de tre tidligere kommunene som gjelder innenfor sine respektive områder. Planstrategi for Lillestrøm kommune ble vedtatt i kommunestyret 07.10.2020, og det innebærer at arbeidet med ny arealdel starter.
I planstrategien finner du omtale av arealdelen fra s. 23.

Planprogram og langsiktig arealstrategi

Innledningsvis skal kommunen lage forslag til planprogram, som er en plan for gjennomføringen av planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive hvilke føringer som gjelder, planlagte utredninger, høringer/medvirkning og framdrift. I Lillestrøm kommunes planprogram skal også langsiktig arealstrategi for den nye kommunen inngå. Den langsiktige arealstrategien skal være en overordnet premiss for arealforvaltningen.

Forslag til planprogram og forslag til langsiktig arealstrategi er på høring fram til 20.05.2021. 

Vi tar sikte på at langsiktig arealstrategi og planprogram skal behandles i kommunestyret 08.09.2021.

Innspill til byggeområder eller vernehensyn

Kommunen har allerede fått mange forespørsler om mulighetene til å gi innspill til byggeområder. Når planprogram og arealstrategi er vedtatt, vil kommunen være klar til å ta imot innspill, og vurdere om de skal inngå i et forslag til ny arealdel. Innspillene skal bl.a. vurderes i forhold til langsiktig arealstrategi. 

Dere som måtte ønske å forhåndsmelde interesse for å gi innspill, kan sende inn et skjema. De som sender inn skjemaet vil bli holdt orientert om saken.

Forutsatt at langsiktig arealstrategi blir vedtatt 08.09.2021, tar vi i deretter imot innspillene, og frist for å gi innspill er 15.10.2021. Vi ønsker at skjemaet Lillestrøm - skjema for arealinnspill til kommuneplanens arealdel, 24.06.2021 benyttes til å sende inn innspillet. Innspillet merkes med sak 20/61591.

Planforslag til vedtak

Når utredninger er gjennomført og innspill er vurdert, vil forslag til arealdel bli lagt ut på høring. Etter høringen skal forslaget sluttbehandles i kommunestyret, vi tar sikte på vedtak av arealdelen medio 2022.

Kommuneplanens samfunnsdel

1. januar 2020 ble Fet, Skedsmo og Sørum kommune til Lillestrøm kommune. Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm kommune ble vedtatt 17.06.2020.

Les kommuneplanens samfunnsdel.

Les mer om kommuneplan