Kommuneplanens samfunnsdel

28. februar 2024 vedtok kommunestyret oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, og oppstartsdokumentet ble lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi innspill var 28. april 2024.

Oppstartsdokumentet ble vedtatt av kommunestyret 12.06.2024.

Oppstartsdokumentet, (Planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel) kan du lese her.

Kunnskapsgrunnlaget for oppstartssdokumentet kan du lese her.

Langsiktig arealstrategi

Den langsiktige arealstrategien er en overordnet premiss for arealforvaltningen. Den gir strategiske prioriteringer og viser sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan for utbygging, bruk og vern av arealene i kommunen. Planen har stor betydning for utvikling av byen og tettstedene, bomiljø, arbeidsplasser og tjenesteyting. Den er også viktig bl.a. for å ivareta hensyn til klima og miljø, samfunnssikkerhet, og vern av jord, naturområder, kulturminner og friluftsområder.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 14.06.2023

Mer informasjon om ny kommuneplan med reviderte bestemmelser vedtatt 24.01.2024 finner du på siden for gjeldende kommuneplan.

Tilleggshøring av endringer til kommuneplanens arealdel

 1. Beholde boligformål ved Slettaveien/Guttersrud, Hellerud/Skjønnhaug sør for Løkenåsen og landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) med spredt boligbygging ved Enebakkneset (12 nye boenheter i en 12-årsperiode)

 2. Bestemmelser for LNF-spredt bebyggelse som tillater tilbygg, garasjer og andre mindre arbeider knyttet til eksisterende boliger og fritidsboliger med digitale kart

  Bruksanvisning til kart

  Zoome inn/ut - nederst til høyre          

  + -

  Søk på eiendom eller adresse – øverst til høyre 

  zoom

  Tegnforklaring – øverst til venstre 

  hamburger

  Få fram temakartene – øverst til høyre 

  kartlag

  Trykk på pil ved Temadata – skroll ned til ønsket kart – trykk på pil ved kartet. Temakartet kan slås av og på ved hjelp av øyet til høyre i menyen 

  Informasjon om en enkelteiendom

  Klikk på eiendommen i kartet, da kommer det opp gardsnummer, bruksnummer, adresse og treff i temakart (hensyn) for denne eiendommen.  

  F = treff på hensyn som må ivaretas i saken 

  X = treff på hensyn som gjør at eiendommen beholdes som LNF-formål med byggeforbud 

 3. Bestemmelser til sikringssoner ved drikkevannskilder og revidert sikringssone ved Mjøsjøen – omforent forslag til løsning på Mattilsynets innsigelse.

 4. Tilføyelse til bestemmelse om byggegrense – omforent løsning på Bane NORs innsigelse

Mer informasjon om høringen finner du i høringsbrevet.

Forslag til reviderte dokumenter:

1. Revidert planbeskrivelse (planens vedlegg 1).pdf
2. Reviderte bestemmelser med retningslinjer (planens vedlegg 3.1).pdf
3. Nytt vedlegg til kommuneplanbestemmelsene (planens vedlegg 3.2 i) - liste over eiendommer LNF-spredt.pdf
4. ROS-KU-egnethet for nye byggeområder (planens vedlegg 5.1).pdf
5. Rapport ROS-KU for LNF-spredt til høring mai - juni 2024 (planens vedlegg 5.2).pdf

Formannskapet har også vedtatt høring av en mindre endring av bestemmelsene, som innebærer at utnyttelsesgrad i kommuneplanen skal gjelde istedenfor utnyttelsesgrad i gamle reguleringsplaner. Se mer informasjon i Høringsbrev.pdf

Endringen framgår i § 1-2.1 i 3.1 Reviderte bestemmelser med retningslinjer.pdf

Inndeling i indre og ytre sone framgår av 3.2 b) Temakart - Indre og ytre soner.pdf

Fristen for å komme med innspill var 28.06.2024. Vi tar sikte på at saken skal sluttbehandles av kommunestyret 04.09.24.

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Anne Grindal Søbye på e-post: AnneGrindal.Sobye@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Informasjon om byggeforbud i landbruks, natur- og friluftsområder (LNF-områder)

LNF-områder er de store grønne arealene i kommuneplankartet. I disse områdene følger det av plan- og bygningsloven at det er bygge- og deleforbud for alle tiltak som ikke er nødvendig for landbruksdriften. I hovedsak er det kun våningshus og driftsbygninger som er tillatt. Byggeforbudet omfatter også tilbygg, garasjer og andre mindre tiltak på andre boliger og på fritidsboliger. Dette utgjør ca. 1800 bygninger i Lillestrøm kommune.

Forslag til nye bestemmelser i LNF-områder er nå på tilleggshøring, slik at det kan gjøres unntak fra byggeforbudet og vi kan tillate mindre tiltak på de fleste av eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse i LNF-områder. Vi tar sikte på at nye bestemmelser kan bli vedtatt i september 2024. Fram til nye bestemmelser er vedtatt er det altså et totalt bygge- og deleforbud i områder avsatt til LNF i kommuneplanen, og sannsynligheten for å få avslag på søknader om dispensasjon fra LNF er svært stor. Ønsker du å dele fra en tomt, bygge tilbygg, påbygg, garasje, bod, levegg, støttemur, terrengendringer eller andre mindre tiltak på eiendommen din, anbefaler vi at du venter med å sende inn en søknad til etter at de nye bestemmelsene i LNF er vedtatt.

Relaterte sider