Kommuneplanens arealdel

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er i gang

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan for utbygging, bruk og vern av arealene i kommunen. Inntil Lillestrøm kommune har vedtatt kommuneplanens arealdel, er det arealdelene fra de tre tidligere kommunene som gjelder innenfor sine respektive områder. Planstrategi for Lillestrøm kommune ble vedtatt i kommunestyret 07.10.2020, og det innebærer at arbeidet med ny arealdel starter.
I planstrategien finner du omtale av arealdelen fra s. 23.

Planprogram og langsiktig arealstrategi

Innledningsvis skal kommunen lage forslag til planprogram, som er en plan for gjennomføringen av planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive hvilke føringer som gjelder, planlagte utredninger, høringer/medvirkning og framdrift. I Lillestrøm kommunes planprogram skal også langsiktig arealstrategi for den nye kommunen inngå. Den langsiktige arealstrategien skal være en overordnet premiss for arealforvaltningen.

Forslag til planprogram og forslag til langsiktig arealstrategi er på høring fram til 20.05.2021. 

Innspill til byggeområder eller vernehensyn

Kommunen har allerede fått mange forespørsler om mulighetene til å gi innspill til byggeområder. Medio 2021, når planprogram og arealstrategi er vedtatt, vil kommunen være klar til å ta imot innspill, og vurdere om de skal inngå i et forslag til ny arealdel. Innspillene skal bl.a. vurderes i forhold til langsiktig arealstrategi. Mulighet til å gi innspill vil bli kunngjort i aviser og på nettsider.

Dere som måtte ønske å forhåndsmelde interesse for å gi innspill, kan sende inn et skjema. De som sender inn skjemaet vil bli kontaktet når tidsperiode for å gi innspill er bestemt.

Planforslag til vedtak

Når utredninger er gjennomført og innspill er vurdert, vil forslag til arealdel bli lagt ut på høring. Etter høringen skal forslaget sluttbehandles i kommunestyret, vi tar sikte på vedtak av arealdelen medio 2022.

Kommuneplanens samfunnsdel

1. januar 2020 ble Fet, Skedsmo og Sørum kommune til Lillestrøm kommune. Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm kommune ble vedtatt 17.06.2020.

Les kommuneplanens samfunnsdel.

Les mer om kommuneplan