Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan for utbygging, bruk og vern av arealene i kommunen. Planen har stor betydning for utvikling av byen og tettstedene, bomiljø, arbeidsplasser og tjenesteyting. Den er også viktig bl.a. for å ivareta hensyn til klima og miljø, samfunnssikkerhet, og vern av jord, naturområder, kulturminner og friluftsområder.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 14.06.2023

Mer informasjon om ny kommuneplan finner du her

Tilleggshøring

Kommunestyrets vedtak innebærer også tilleggshøring av forslag om:

 1. Bestemmelser om forbud mot riving og vesentlig endring av bygg med høy kulturminneverdi (VK1) (§ 1-18.3)
 2. Snødeponi ved Sørmoveien ved Lindeberg – noe endret plassering og utvidet konsekvensutredning (§ 2-7)
 3. Endrede bestemmelser om minst uteoppholdsareal og lekeplasser (§ 2-1.3, § 2-1.4, § 2-3.1.4 og § 2-9.1.4)
 4. Endrede bestemmelser om parkering: 1 bil per boenhet i Lillestrøm by og Strømmen (sone A og B), økt krav til gjesteparkering og parkering for forflytningshemmede (§ 1-12)
 5. Kommunedelplanen for Kjeller skal sikre løsning hvor det kan opprettholdes fly i lufta fra eksisterende flystripe (§ 5-1.1)
 6. Endrede bestemmelser for spredt boligbygging i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-spredt boligbygging) ved Fossum, Monsrud og Gansdalen (§ 6-1.4)

Mer detaljert informasjon om forslag til endringer i bestemmelser som er på tilleggshøring kan du lese her

Vedlegg:
  1. Liste over bygninger med høy kulturminneverdi (VK1)
  2. Revidert plankart og ROS-KU-egnethetsvurdering for snødeponi i Sørmoveien ved Lindeberg
  3. Notat rensetiltak snødeponi i Sørmoveien ved Lindeberg

Høringsfristen er 01.09.2023.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Planforslaget som var på høring høsten 2022 og delutredningene som er en del av plangrunnlaget finner du her.

Informasjon om byggeforbud i landbruks, natur- og friluftsområder (LNF-områder)

LNF-områder er de store grønne arealene i kommuneplankartet. I disse områdene følger det av plan- og bygningsloven at det er bygge- og deleforbud for alle tiltak som ikke er nødvendig for landbruksdriften. I hovedsak er det kun våningshus og driftsbygninger som er tillatt. Byggeforbudet omfatter også tilbygg, garasjer og andre mindre tiltak på andre boliger og på fritidsboliger. Dette utgjør ca. 1800 bygninger i Lillestrøm kommune.

Forslag til nye bestemmelser i LNF-områder skal ut på tilleggshøring, slik at det kan gjøres unntak fra byggeforbudet og vi kan tillate mindre tiltak på de fleste av eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse i LNF-områder. Før vi kan legge forslaget til nye bestemmelser ut på høring, må vi gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning. Vi regner med at forslaget vil bli lagt på høring før jul 2023. Etter dette vil det ta minst to måneder før forslaget kan bli vedtatt. Fram til nye bestemmelser er vedtatt er det altså et totalt bygge- og deleforbud i områder avsatt til LNF i kommuneplanen, og sannsynligheten for å få avslag på søknader om dispensasjon fra LNF er svært stor. Ønsker du å dele fra en tomt, bygge tilbygg, påbygg, garasje, bod, levegg, støttemur, terrengendringer eller andre mindre tiltak på eiendommen din, anbefaler vi at du venter med å sende inn en søknad til etter at de nye bestemmelsene i LNF er vedtatt.

Det blir også høring av forslaget om å beholde arealformål boligbebyggelse i Slettaveien/Guttersrud, Hellerud/Skjønnhaug sør for Løkenåsen i stedet for at dette blir tilbakeført til LNF-formål. I tillegg blir det høring av forslaget om å beholde arealformål LNF-spredt boligbebyggelse ved Enebakkneset i stedet for at dettet blir tilbakeført til vanlig LNF-formål.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Anne Grindal Søbye på e-post AnneGrindal.Sobye@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Langsiktig arealstrategi

Den langsiktige arealstrategien en en overordnet premiss for arealforvaltningen. Den gir strategiske prioriteringer og viser sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel

1. januar 2020 ble Fet, Skedsmo og Sørum kommune til Lillestrøm kommune. Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm kommune ble vedtatt 17.06.2020.

Les kommuneplanens samfunnsdel

Les mer om kommuneplan