Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan for utbygging, bruk og vern av arealene i kommunen. Planen har stor betydning for utvikling av byen og tettstedene, bomiljø, arbeidsplasser og tjenesteyting. Den er også viktig bl.a. for å ivareta hensyn til klima og miljø, samfunnssikkerhet, og vern av jord, naturområder, kulturminner og friluftsområder.

Avsluttede høringer:

Kommuneplanens arealdel var på høring i perioden 24.06.2022 - 19.09.2022. To områder ved Sørumsand verksted var på tilleggshøring i perioden 04.10.2022 - 14.11.2022.

Mer informasjon om høringene, informasjonsmøter og tidligere vedtak finner du her.

Det kom til sammen 167 høringsuttalelser. Disse er samlet i sakens vedlegg 9. Høringsuttalelser ved offentlig ettersyn.

Høsten 2022 ble det gjennomført kreativ ung medvirkning – «Mitt hjemsted, min stemme og min framtid» med kommuneplanens arealdel som utgangspunkt. Ungdommenes bilder, tekster og film har vært utstilt på biblioteket og blir utstilt i rådhusets 1.etasje i perioden 25.05.2023 – 15.06.2023.

Behandling av forslag til ny kommuneplanens arealdel

Formannskapet behandlet forslaget 31.05.2023, og har gitt sin innstilling til kommunestyret som skal behandle saken 14.06.2023.

Formannskapet har innstilt på at saken sendes tilbake til kommunedirektøren.

Hvor kan du lese forslag til nye bestemmelsene og se det nye plankartet?

Alle dokumentene som er lagt fram for formannskapet finner du i sak 90/23.

Vi anbefaler å lese saksfremlegget først, og deretter dokument 1. Planbeskrivelse. Disse dokumentene gir en oversikt over sakens hovedtrekk.

  • Forslag til nye bestemmer er i vedlegg 3.1 «Bestemmelser»
  • Forslag til nytt plankart for kommunen er i vedlegg 2 «Plankart»

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Anne Grindal Søbye på e-post AnneGrindal.Sobye@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Langsiktig arealstrategi

Den langsiktige arealstrategien en en overordnet premiss for arealforvaltningen. Den gir strategiske prioriteringer og viser sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel

1. januar 2020 ble Fet, Skedsmo og Sørum kommune til Lillestrøm kommune. Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm kommune ble vedtatt 17.06.2020.

Les kommuneplanens samfunnsdel

Les mer om kommuneplan