Kommuneplanens arealdel

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er i gang

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan for utbygging, bruk og vern av arealene i kommunen. Inntil Lillestrøm kommune har vedtatt kommuneplanens arealdel, er det arealdelene fra de tre tidligere kommunene som gjelder innenfor sine respektive områder. Planstrategi for Lillestrøm kommune ble vedtatt i kommunestyret 07.10.2020, og det innebærer at arbeidet med ny arealdel starter.
I planstrategien finner du omtale av arealdelen fra s. 23.

Planprogram og langsiktig arealstrategi

Innledningsvis skal kommunen lage forslag til planprogram, som er en plan for gjennomføringen av planarbeidet. Planprogrammet beskriver hvilke føringer som gjelder, planlagte utredninger, høringer/medvirkning og framdrift. I Lillestrøm kommunes planprogram inngår også langsiktig arealstrategi. Den langsiktige arealstrategien skal være en overordnet premiss for arealforvaltningen.

Planprogram og langsiktig arealstrategi ble vedtatt av kommunestyret i sak 130/21 den 08.09.21

Innspill til byggeområder eller vernehensyn

Kommunen har fått mange forespørsler om mulighetene til å gi innspill til byggeområder. Når nå planprogram og arealstrategi er vedtatt, er kommunen klar til å ta imot innspill, og vurdere om de skal inngå i et forslag til ny arealdel. Innspillene skal bl.a. vurderes i forhold til langsiktig arealstrategi. 

Frist for å gi innspill er 15.10.2021.

Vi ønsker at skjemaet Lillestrøm - skjema for arealinnspill til kommuneplanens arealdel, 24.06.2021 benyttes til å sende inn innspillet. (Word-versjon)

Innspillet merkes med sak 20/61591 og sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no

Planforslag til vedtak

Når utredninger er gjennomført og innspill er vurdert, vil forslag til arealdel bli lagt ut på høring. Etter høringen skal forslaget sluttbehandles i kommunestyret, vi tar sikte på vedtak av arealdelen medio 2022.

Kommuneplanens samfunnsdel

1. januar 2020 ble Fet, Skedsmo og Sørum kommune til Lillestrøm kommune. Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm kommune ble vedtatt 17.06.2020.

Les kommuneplanens samfunnsdel

Les mer om kommuneplan