621 Arealregnskap.pdf

6210 Skytebaner.pdf

623 Befolkningsprognose.pdf

624 Arealer til allmenne og offentlige behov.pdf

625 Bomiljø og estetikk.pdf

626 Luftforurensning og støy.pdf

627 Forurenset grunn, masseforvaltning og snødeponier.pdf

628 Vann og vannmiljø.pdf

629 Geoteknikk.pdf

631 Samferdsel og mobilitet.pdf

6310 Næring.pdf

632 Annen teknisk infrastruktur.pdf

633 Jordvern og matproduksjon.pdf

634 Naturmangfold og landskap.pdf

635 Friluftsliv og grønnstruktur.pdf

636 Hensynssoner kulturmiljø.pdf

637 Boligsosiale forhold.pdf

638 Aldersvennlig, tilgjengelig og inkluderende.pdf

639 Klimahensyn.pdf