Hva er en reguleringsplan?

Hva er en reguleringsplan, hvilke typer finnes og hvordan disse blir til. Når og hvordan kan du påvirke en planprosess.

Finn reguleringsplan

Her finner du et oversiktskart med lenke til reguleringsplandokumenter til pågående planprosesser samt til vedtatte planer.

Utarbeide reguleringsplanforslag

Veileding til utbyggere og private forslagsstillere.

Bestill oppstartsmøte

Du må ha et oppstartsmøte med oss før du kan starte arbeidet med en reguleringsplan. 

Varsling av oppstart

Etter oppstartsmøtet skal forslagsstiller kunngjøre oppstart av planarbeidet og varsle berørte parter i saken.

Digitale kart og eierlister

Kartgrunnlag for å utarbeide et planforslag.