Hva er en reguleringsplan?

Reguleringsplaner styrer hvordan områder og eiendommer kan brukes. For eksempel om og hvor mye de kan bebygges. Reguleringsplanen består av  plankart  reguleringsbestemmelser, samt planbeskrivelse og nødvendige utredninger. Plankartet og reguleringsbestemmelsene er juridisk bindende. Planbeskrivelsen beskriver formålet med planen, hvordan planen påvirker miljø og samfunn, og hvilke alternativer kommunen har vurdert.

Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til detaljreguleringer, men en reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. Det betyr at et profesjonelt firma med plankompetanse må utforme og sende inn planforslaget.

Når trengs det en ny reguleringsplan?

Planbestemmelsene til kommuneplanen fastslår når det er krav om ny reguleringsplan. I mange tilfeller trengs det ny reguleringsplan for å gjennomføre større bygge- og anleggstiltak. Reguleringsplan og byggesøknad kan behandles parallelt, men reguleringsplanen må vedtas først.

Les mer om kommuneplan

To typer reguleringsplaner

Det finnes to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering.

Områdereguleringsplan

Områderegulering lages av kommunen og styrer utviklingen i et større område. I Lillestrøm kommune utarbeides det for eksempel områdereguleringer for Strømmen Øst, Skedsmokorset Øst og Bingen lenser og områdene langs Glomma.

Detaljreguleringsplan

Planer for mindre områder heter detaljreguleringer. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til en detaljregulering, men det er fagkyndige som skal utarbeide planforslaget. Detaljreguleringer må forholde seg til overordnede planer laget av kommunen. Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges.

Utarbeide reguleringsplanforslag

Når kan du påvirke reguleringsplanen?

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Du kan komme med innspill til planarbeidet i to omganger: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). Ved begge anledninger får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet med en frist for å komme med innspill. Planarbeidet kunngjøres også i lokalaviser.

Ved varsel om oppstart kan du komme med innspill til planavgrensningen, ønsker for planarbeidet og informasjon du sitter på og som du mener er relevant for de som utarbeider planen. Ved offentlig ettersyn foreligger det et konkret planforslag du kan komme med merknader til.                             

Det er ikke uvanlig at arbeidet med en reguleringsplan går over flere år.

Hvilke reguleringsplaner gjelder?

I kommunens planregister kan du se plankartene for både områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner. Du kan også finne planbestemmelsene, ved å klikke på eiendommen. I registeret finner du også i mange tilfeller planbeskrivelse som forklarer formålet med planen, samt en rekke dokumenter som fulgte planen da den ble vedtatt.

Se reguleringsplaner i kommunens planregister 

Ikke reguleringsplan?

Det er ikke alle arealer i Lillestrøm kommune som er dekket av reguleringsplaner. Der det ikke er reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder.

I mange tilfeller er det krav om reguleringsplan før man kan gjennomføre større tiltak i uregulerte områder.

Se kommuneplanen for Lillestrøm kommune

 

Lurer du på noe?

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger så kan du kontakte Servicesenteret.

E-post: servicesenter@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 93 80 00
Besøksadresse: Rådhuset i Lillestrøm, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm