Hvorfor ønsker vi 3D-modeller?

3D-modeller gir et virkelighetsnært bilde av byggeprosjekter og gir saksbehandlere, politikere og innbyggere en bedre forståelse av planforslag og byggetiltak. Ved bruk av 3D-modeller kan man studere volumer og høyder, og utføre sikt-, sol- og skyggeanalyser sett i forhold til eksisterende bebyggelse og omgivelser. 3D-modeller gir et bedre beslutningsgrunnlag ved at de brukes som kommunikasjonsverktøy for visualisering av planforslaget til politisk behandling.

Når skal 3D-modellen leveres?

På oppstartsmøtet med kommunen vil krav til 3D-modell avklares.

Første utkast til 3D-modell sendes inn til arbeid med volum- og funksjonsanalysen.

Endelig 3D-modell skal være inkludert i innsendelsen av komplett planforslag til 1. gangs behandling.

Tekniske spesifikasjoner

 • Referanseramme: EUREF89.
 • Vertikal referanseramme (høydereferanse): NN2000.
 • Kartprojeksjon (koordinatsystem): UTM sone 32 (EPSG 25832).
 • Alternativt, modellen kan være definert i lokalt koordinatsystem og det må inkluderes i BIM-manualen hvilke koordinater XY som ble definert for X=0 og Y=0.
 • Modellen skal være rotert slik bygget vil stå når det er ferdig oppført.
 • Hjørnekoordinat på topp og bunn av et bygg for kontroll av geografisk plassering (kan sløyfes hvis det sendes med kontekst-fil).
 • Filformat: Vårt primære format er IFC. Filene skal leveres etter IFC-standard.

Krav til 3D-modell

Generelle krav

 • Modellen må leveres med BIM-manual.
 • Modellen skal ikke inneholde innvendige detaljer (møbler, interiør, røropplegg etc …).
 • Kun 3D-elementer i filen (ikke punkt, linjer og polygoner).
 • Vi skal ha bygning, kontekst (regulert og eksisterende nabobebyggelse) og terreng, og dette skal være i separate filer.
 • Vei tas med dersom det skal opparbeides ny vei i forbindelse med planen. Eksisterende veier skal ikke tas med i 3D modellen.
 • Andre objekter (mennesker, biler etc.) tas ikke med.
 • Objekter kun ment for illustrasjon tas ikke med.
 • Bygninger skal stå på terreng.

Skjermbilde av 3D-modell må også legges ved oversendelsen for kontroll.

Volum- og funksjonsanalyse (arbeidsmodellnivå):

 • Enkle 3D-modeller – klosser/bokser.
 • Etasjedelt.

Ved innsendelse av planforslag:

 • Mer detaljerte 3D-modeller (dører, vinduer, balkonger, takoppbygg, fasade).
 • Vegetasjon kan tas med etter avtale.

Hjemmel

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 2-1 og kart- og planforskriftens § 9 kan vi kreve at framstillingen suppleres med nødvendig perspektiv- eller volumillustrasjon for en bedre forståelse av planen.

I henhold til gjeldende kommuneplan for Lillestrøm kommune § 1-8.2.8 kan 3D-modell kreves som dokumentasjon i plansaker.

For filformat følger vi § 5-17 i Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift):

j. For objektbaserte informasjonsmodeller for byggverk (BIM) aksepteres følgende format:
- IFC – Industry Foundation Classes (ISO 16739).

Har du spørsmål?

Ved spørsmål angående leveranse av 3D-modeller, ta kontakt med avdeling for geodata: geodata@lillestrom.kommune.no.