Hva er en reguleringsplan?

Reguleringsplaner styrer hvordan områder og eiendommer kan brukes. For eksempel om og hvor mye de kan bebygges. Reguleringsplanen består av en kartdel og en tekstdel som beskriver formålet med planen, hvordan planen påvirker miljø og samfunn, og hvilke alternativer kommunen har vurdert. Tekstdelen kaller vi planbestemmelser.

Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til detaljreguleringer, men det er fagkyndige som byplanleggere og arkitekter som utarbeider planforslaget.

Når trengs det en ny reguleringsplan?

I mange tilfeller trengs det ny reguleringsplan for å gjennomføre større bygge- og anleggstiltak. Reguleringsplanen må være vedtatt før det sendes byggesøknad.

Planbestemmelsene til kommuneplanen slår fast når det er krav om ny reguleringsplan.

To typer reguleringsplaner

Det finnes to typer reguleringsplaner: Detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner.

Områdereguleringsplan

Områderegulering lages av kommunen og styrer utviklingen i et større område,

Detaljreguleringsplan

Detaljreguleringer kan lages av kommunen eller private utbyggere og initiativtakere, men man må da forholde seg til overordnede planer laget av kommunen. Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges.

Hvilke reguleringsplaner gjelder?

I kommunens planregister kan du se plankartene for både områderegeringsplaner og detaljreguleringsplaner. Du kan også finne planbestemmelsene, ved å klikke på eiendommen. I registeret finner du også I mange tilfeller planbeskrivelse som forklarer formålet med planen, samt en rekke dokumenter som fulgte planen da den ble vedtatt.

Se reguleringsplaner i kommunens planregister 

Ikke reguleringsplan?

Det er ikke alle arealer i Lillestrøm kommune som er dekket av reguleringsplaner. Der det ikke er reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder.

I mange tilfeller er det krav om reguleringsplan før man kan gjennomføre større tiltak I uregulerte områder.

Les mer om kommuneplan for Lillestrøm