Planen er hjemlet i barnevernloven §15-1. Ellers er planen basert på velferdslovgivningen, kommuneplanens samfunnsdel og kommunens oppvekststrategi.  

Planen beskriver fire målområder, og disse målene skal bidra til at tjenestene arbeider helsefremmende og forebyggende rettet mot barn, unge og familier i Lillestrøm kommune: 

 • Forpliktende samarbeid 
 • Tidlig innsats og forebyggende arbeid 
 • Kompetanse nærmere barnet 
 • Barn og unges stemme 

Planen inneholder:  

 1. Innledning 
 2. Begrepsavklaringer 
 3. Mål og strategier 
  1. 3.1 Kommuneplanens samfunnsdel 
  2. 3.2 Visjon og mål i Oppvekststrategien 
  3. 3.3 Forebygging, sett i lys av Oppvekstreformen 
 4. Kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde 
 5. Målområder i det helsefremmende og forebyggende arbeidet 
  1. 5.1 Målområde 1: Forpliktende samarbeid 
   1. 5.1.1 Barn og unges behov i sentrum 
  2. 5.2 Målområde 2: Tidlig innsats og forebyggende arbeid 
   1. 5.2.1 Tidlig innsats og forebyggende arbeid på system- og individnivå 
   2. 5.2.2 Forebygging på tre nivåer; universell, selektiv og indisert forebygging
  3. 5.3 Målområde 3: Kompetanse nærmere barn og unge 
   1. 5.3.1 Kvalitet og kapasitet i tjenestene 
 6. 5.4 Målområde 4: Barn og unges stemme 
  1. 5.4.1 Barn og unges medvirkning på systemnivå 
  2. 5.4.2 Barn og unges medvirkning på individnivå 
 7. Avslutning