Lillestrøm kommune har en viktig rolle med å ivareta naturmangfold i saksbehandling, arealplanlegging, som grunneier og gjennom veiledning og informasjon til innbyggerne.

Naturmangfold omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold.

Mennesker og dyr er avhengig av et bærekraftig natur- og artsmangfold for å kunne overleve på jorden. Bærekraftige og robuste økosystemer med et rikt naturmangfold bidrar også med gratis «økosystemtjenester», som for eksempel produkter som mat, medisiner, fiber og brensel, men også fellesgoder som vannrensing, frisk luft,pollinering av planter, nedbrytning av avfall, samt rekreasjonsverdier som turområde.

Økosystemtjenester basert på et rikt naturmangfold kan være et viktig grunnlag for verdiskaping.

Om plan for naturmangfold

Lillestrøm kommune har startet arbeidet med å lage en temaplan for naturmangfold.

Temaplanen for naturmangfold skal gi kommunen bedre oversikt over naturmangfoldet i kommunen og legge tydelige føringer for hvordan vi skal jobbe med naturforvaltningen i kommunen.

Selve planen er ikke juridisk bindende, men den vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for både kommunen selv og for utbyggere, innbyggere, grunneiere og øvrige interessenter.

Framdrift i planarbeidet

Formannskapet behandlet oppstart av planarbeidet 31.08.22.

Planen skal ut på offentlig ettersyn våren 2023 og ferdigstilles i løpet av 2023.

Har du spørsmål til planarbeidet?

Heidi Nyland
Tittel: Klima- og miljørådgiver

Hilde Birkeland
Tittel: Miljørådgiver