Lillestrøm kommune har en viktig rolle med å ivareta naturmangfold i saksbehandling, arealplanlegging, som grunneier og gjennom veiledning og informasjon til innbyggerne.

Naturmangfold omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold.

Mennesker og dyr er avhengig av et bærekraftig natur- og artsmangfold for å kunne overleve på jorden. Bærekraftige og robuste økosystemer med et rikt naturmangfold bidrar også med gratis «økosystemtjenester (sln.no)», som for eksempel produkter som mat, ingredienser til medisiner, fiber og brensel, men også fellesgoder som vannrensing, frisk luft, pollinering av planter, nedbrytning av avfall, samt rekreasjonsverdier i form av friluftslivsområder og naturopplevelser

Om plan for naturmangfold

Lillestrøm kommune har startet arbeidet med å lage en temaplan for naturmangfold.

Temaplanen for naturmangfold skal gi oss en bedre oversikt over naturmangfoldet og legge tydelige føringer for hvordan vi skal jobbe med naturforvaltningen i kommunen.

Selve planen er ikke juridisk bindende, men den vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen, andre planarbeid og i utbyggingssaker. Planen skal også legge tydelige føringer for hvordan kommunen skal jobbe med naturforvaltningen i kommunen.

Vi har også et eget temakart for natur, og eventuelt nye kartlegginger som blir gjort i planarbeidet vil bli lagt inn i dette kartet.

Temaplanen vil også være et viktig kunnskapsgrunnlag for utbyggere, innbyggere, grunneiere og øvrige interessenter.

Les mer om arbeidet vårt med naturforvaltning.

Framdrift i planarbeidet

Formannskapet behandlet oppstart av planarbeidet 31.08.22.

Planen skal ut på offentlig ettersyn våren 2023 og ferdigstilles i løpet av 2023.

Vedtak om oppstart

Status:
Ferdig
Start:
2019 og 2020

Politisk oppstartsak

Status:
Ferdig
Start:
September 2022

Hente inn innspill om naturmangfoldet i kommunen

Status:
Ferdig
Start:
Høst 2022

Offentlig høring av planforslaget

Status:
Planlagt
Start:
Høst 2023
Slutt:
Høst 2023

Sluttbehandling

Status:
Planlagt
Start:
Vår 2023
Slutt:
Vår 2023

Har du spørsmål til planarbeidet?

Heidi Nyland
Tittel: Klima- og miljørådgiver

Hilde Birkeland
Tittel: Miljørådgiver