Lillestrøm kommune har en viktig rolle med å ivareta naturmangfold i saksbehandling, arealplanlegging, som grunneier og gjennom veiledning og informasjon til innbyggerne.

Naturmangfold omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold.

Mennesker og dyr er avhengig av et bærekraftig natur- og artsmangfold for å kunne overleve på jorden. Bærekraftige og robuste økosystemer med et rikt naturmangfold bidrar også med gratis «økosystemtjenester (sln.no)», som for eksempel produkter som mat, ingredienser til medisiner, fiber og brensel, men også fellesgoder som vannrensing, frisk luft, pollinering av planter, nedbrytning av avfall, samt rekreasjonsverdier i form av friluftslivsområder og naturopplevelser.

Les temaplan for naturmangfold

Temaplan for naturmangfold.pdf (PDF)

Om plan for naturmangfold

Lillestrøm kommune har utarbeidet entemaplan for naturmangfold. Temaplanen ble vedtatt 3. april 2024.

Temaplanen for naturmangfold gir en oversikt over den kunnskapen vi har over naturmangfoldet i kommunen, og legger føringer for videre arbeid med naturmangfoldet i kommunen.

Selve planen er ikke juridisk bindende, men gir et styrket kunnskapsgrunnlag i beslutninger som har betydning for naturmangfoldet. For eksempel i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen, andre planarbeid og i utbyggingssaker.

Les mer om arbeidet vårt med naturforvaltning.

Framdrift i planarbeidet

Formannskapet behandlet oppstart av planarbeidet 31.08.22.

Planen skal sluttbehandles våren 2024.

Vedtak om oppstart

Status:
Ferdig
Start:
2019 og 2020

Politisk oppstartsak

Status:
Ferdig
Start:
September 2022

Hente inn innspill om naturmangfoldet i kommunen

Status:
Ferdig
Start:
Høst 2022

Offentlig høring av planforslaget

Status:
Ferdig
Start:
Høst 2023
Slutt:
Høst 2023

Sluttbehandling

Status:
Ferdig
Start:
Vår 2024
Slutt:
Vår 2024

Har du spørsmål til planarbeidet?

Heidi Nyland
Tittel: Klima- og miljørådgiver

Hilde Birkeland
Tittel: Miljørådgiver