Neste utlysning: frist 20. januar 2022.

Lillestrøm næringsfond

Som følge av kraftutbygging har Lillestrøm kommune et lite næringsfond. Vedtektene for fondet ble vedtatt i kommunestyret 8. september 2021.

Vedtekter næringsfond basert på konsesjonsavgift

Vedtatt i kommunestyret i Lillestrøm kommune 8. september 2021 i sak

I forbindelse med kraftutbyggingen ble de berørte kommunen tilgodesett med midler. Lillestrøm kommune har ved etableringen 01.01.2020 et næringsfond pålydende kr 2 709 708. Næringsfondet var opprinnelig innbetalt av Glommens og Laagens brukseierforening i medhold av konsesjonsvilkårene for regulering av Øyeren jfr. Kgl. Resolusjon av 29.06.1934.

Fondets midler skal fortrinnsvis benyttes til næringsformål.
Fondskapitalen kan bare benyttes til lån. Fondskapitalen er kr 1500 000.
Avkastningen er de årlige konsesjonsavgiftene som innbetales til kommunen i samsvar med konsesjonsvilkårene, samt renter og annen avkastning av fondskapitalen. Avkastning av fondet kan benyttes til tilskudd.

Bruk av fondskapitalen

Fondskapitalen er kr 1500 000. Det skal alltid minst være kr 500 000 tilgjengelig på fondet for å kunne dekke eventuelle tap.

  • Støtte kan gis i form av lån

Lån gis kun unntaksvis når virksomheten har avgjørende betydning for kommunen eller et bygdesamfunn, og det er utelukket at kapitaltilførsel til tiltaket kan finansieres gjennom ordinære finansieringskilder.

Bruk av avkastningen

Avkastningen er akkumulert beløp i næringsfondet utover kr 1500 000. I tillegg er det årets påløpte renter og innbetalte konsesjonsavgifter.

  • Støtten kan gis i form av tilskudd

Kommunestyret kan bevilge ytterligere midler som inkluderes i næringsfondet.

Generelle krav for både bruk av fondskapitalen og avkastningen:

Formål:

Fondet skal benyttes til næringsformål som tar utgangspunkt i kommunens mål og underbygger FNs bærekraftsmål. Bedrifter i Lillestrøm kommune kan søke. Tiltak der flere bedrifter samarbeider vil bli prioritert. Kommunens næringsstrategi er førende for prioritering av søknadene.
Tildelingen fra fondet skal være utløsende for at det omsøkte tiltaket kan gjennomføres. Det omsøkte tiltaket skal i tillegg til å tilføre søkerne ny kunnskap og bidra til utvikling av virksomheten(e) også bidra til å øke attraktiviteten for Lillestrøm.
Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.
Fondets midler er omfattet av EU sitt statsstøtteregelverk.

Vilkår:

Samlet finansiering fra fondet skal i hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehovet.
Støttemottaker skal levere inn en rapport når tiltaket er gjennomført, senest innen utløpet av påfølgende år som bevilgningen er gitt. Manglende rapportering kan medføre krav om tilbakebetaling av bevilget beløp i sin helhet.

Forvaltning:

Formannskapet er fondsstyre. Fondsstyret har adgang til å delegere avgjørelsesmyndigheten videre til administrasjonen innenfor nærmere gitte fullmaktsgrenser.
Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. Renter og avdrag tilbakeføres fondet. Annen plassering av midlene kan kun godtas dersom dette ikke er til hinder for at midlene kan disponeres til enhver tid.

Godkjenning av vedtekter

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret

Formål:

Fondet skal benyttes til næringsformål som tar utgangspunkt i kommunens mål og underbygger FNs bærekraftsmål. Bedrifter i Lillestrøm kommune kan søke. Tiltak der flere bedrifter samarbeider vil bli prioritert. Kommunens næringsstrategi er førende for prioritering av søknadene.

Tildelingen fra fondet skal være utløsende for at det omsøkte tiltaket kan gjennomføres. Det omsøkte tiltaket skal i tillegg til å tilføre søkerne ny kunnskap og bidra til utvikling av virksomheten(e) også bidra til å øke attraktiviteten for Lillestrøm.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.

Fondets midler er omfattet av EU’s statsstøtteregelverk.

Utlysning med søknadsfrist 20. januar 2022

I kommunestyret 15. desember 2021 ble det vedtatt å utlyse 1,3 MNOK i denne første tildelingen av næringsfondet. Midlene lyses ut som driftsstøtte og prosjekttilskudd.

Driftsstøtte 

Etter heving av koronarestriksjoner i høst, var det fortsatt en del bedrifter som slet med senvirkningene av restriksjonene. Det er derfor avsatt omtrent kr 500 000 til fordeling til bedrifter som falt utenfor den nasjonale kompensasjonsordningen i september og oktober.

MERK:
denne ordningen gjelder ikke for de nye restriksjonene fra desember 2021. Her vil det komme en ny utlysning.

Hvem kan søke

  • Alle næringsvirksomheter i Lillestrøm kommune:
  • Bedrifter som er hardt rammet av konsekvensene av koronarestriksjonene i september og oktober 2021, men som faller utenfor den statlige kompensasjonsordningen.
  • Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.
Søk om driftsstøtte

Prosjektstøtte

Næringsfondet skal bidra til utvikling av næringslivet i Lillestrøm. Har du et prosjekt, gjerne sammen med en annen bedrift, som utvikler og bidrar til innovasjon i bedriften din og samtidig gjerne bidrar til å øke attraktiviteten til Lillestrøm, kan du søke finansiering her.

Hvem kan søke

  • Alle næringsvirksomheter i Lillestrøm kommune.
  • Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.
Søk om prosjektstøtte

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20. januar 2022.

Søknadene behandles konfidensielt og vurderes av en intern tverrfaglig gruppe. Innstillingen legges fram til beslutning i formannskapet 16. februar 2022. Det er ikke klageadgang på tilskuddet.

Bevilget driftsstøtte utbetales umiddelbart etter at vedtak er fattet.
Prosjekttilskudd utbetales når vilkår for tildelingen er akseptert.

Vilkår

Lillestrøm kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag. Det gis ikke klageadgang.

Utmåling

Tilskuddsrammen er veldig begrenset.

Utmålingen av driftstøtte gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Utmålingen vil bli sjablongmessig, og det kan ikke forventes å få dekket mer enn en liten andel av tap/utgifter bedriften har hatt. Bedrifter som ikke kvalifiserer til den nasjonale kompensasjonsordningen, prioriteres.

Prosjektstøtte vil gis med inntil 50% av godkjente prosjektkostnader. Det vil bli gjort prioriteringer mellom de innkomne søknadene ut fra kriteriene i vedtektene for fondet. Det vektlegges at tilskuddet skal være utløsende for å gjennomføre prosjektet. Det vil også gjøres prioriteringer slik at de prioriterte prosjektene får tilstrekkelig finansiering til at prosjektet kan realiseres.

Kontakt

Har du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen?

Siri Bjørnstad
Tittel: Næringsrådgiver

Maria Hermansdatter Hoff
Tittel: Næringssjef