Lillestrøm næringsfond

Som følge av kraftutbygging har Lillestrøm kommune et lite næringsfond. Vedtektene for fondet ble vedtatt i kommunestyret 8. september 2021.

Vedtekter næringsfond basert på konsesjonsavgift

Vedtatt i kommunestyret i Lillestrøm kommune 8. september 2021 i sak

I forbindelse med kraftutbyggingen ble de berørte kommunen tilgodesett med midler. Lillestrøm kommune har ved etableringen 01.01.2020 et næringsfond pålydende kr 2 709 708. Næringsfondet var opprinnelig innbetalt av Glommens og Laagens brukseierforening i medhold av konsesjonsvilkårene for regulering av Øyeren jfr. Kgl. Resolusjon av 29.06.1934.

Fondets midler skal fortrinnsvis benyttes til næringsformål.
Fondskapitalen kan bare benyttes til lån. Fondskapitalen er kr 1500 000.
Avkastningen er de årlige konsesjonsavgiftene som innbetales til kommunen i samsvar med konsesjonsvilkårene, samt renter og annen avkastning av fondskapitalen. Avkastning av fondet kan benyttes til tilskudd.

Bruk av fondskapitalen

Fondskapitalen er kr 1500 000. Det skal alltid minst være kr 500 000 tilgjengelig på fondet for å kunne dekke eventuelle tap.

  • Støtte kan gis i form av lån

Lån gis kun unntaksvis når virksomheten har avgjørende betydning for kommunen eller et bygdesamfunn, og det er utelukket at kapitaltilførsel til tiltaket kan finansieres gjennom ordinære finansieringskilder.

Bruk av avkastningen

Avkastningen er akkumulert beløp i næringsfondet utover kr 1500 000. I tillegg er det årets påløpte renter og innbetalte konsesjonsavgifter.

  • Støtten kan gis i form av tilskudd

Kommunestyret kan bevilge ytterligere midler som inkluderes i næringsfondet.

Generelle krav for både bruk av fondskapitalen og avkastningen:

Formål:

Fondet skal benyttes til næringsformål som tar utgangspunkt i kommunens mål og underbygger FNs bærekraftsmål. Bedrifter i Lillestrøm kommune kan søke. Tiltak der flere bedrifter samarbeider vil bli prioritert. Kommunens næringsstrategi er førende for prioritering av søknadene.
Tildelingen fra fondet skal være utløsende for at det omsøkte tiltaket kan gjennomføres. Det omsøkte tiltaket skal i tillegg til å tilføre søkerne ny kunnskap og bidra til utvikling av virksomheten(e) også bidra til å øke attraktiviteten for Lillestrøm.
Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.
Fondets midler er omfattet av EU sitt statsstøtteregelverk.

Vilkår:

Samlet finansiering fra fondet skal i hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehovet.
Støttemottaker skal levere inn en rapport når tiltaket er gjennomført, senest innen utløpet av påfølgende år som bevilgningen er gitt. Manglende rapportering kan medføre krav om tilbakebetaling av bevilget beløp i sin helhet.

Forvaltning:

Formannskapet er fondsstyre. Fondsstyret har adgang til å delegere avgjørelsesmyndigheten videre til administrasjonen innenfor nærmere gitte fullmaktsgrenser.
Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. Renter og avdrag tilbakeføres fondet. Annen plassering av midlene kan kun godtas dersom dette ikke er til hinder for at midlene kan disponeres til enhver tid.

Godkjenning av vedtekter

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret

Formål:

Fondet skal benyttes til næringsformål som tar utgangspunkt i kommunens mål og underbygger FNs bærekraftsmål. Bedrifter i Lillestrøm kommune kan søke. Tiltak der flere bedrifter samarbeider vil bli prioritert. Kommunens næringsstrategi er førende for prioritering av søknadene.

Tildelingen fra fondet skal være utløsende for at det omsøkte tiltaket kan gjennomføres. Det omsøkte tiltaket skal i tillegg til å tilføre søkerne ny kunnskap og bidra til utvikling av virksomheten(e) også bidra til å øke attraktiviteten for Lillestrøm.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.

Fondets midler er omfattet av EU’s statsstøtteregelverk.

Kontakt

Har du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen?

Jonas Vårum Olafsen,næringsrådgiver Lillestrøm kommune

Jonas Vårum Olafsen
Tittel: Næringsrådgiver

Portrett av Maria Hoff

Maria Hermansdatter Hoff
Tittel: Næringssjef