Private vann- og avløpsledninger kalles også stikkledninger. Stikkledninger for vann og kloakk er gravd ned på egen eiendom, men kan også befinne seg på naboenes eiendom eller under og langs veier.

De kan være fra under én meter til mange kilometer, og være eid av huseier alene eller i fellesskap med naboer. Alle huseiere bør vite hvor stikkledningene går og hvilken tilstand de er i, for å slippe overraskende utgifter og kostbare skader i fremtiden.

Ansvar

Ansvar for drift og utbedringer av vann- og avløpsledninger

Kommunen er eier av offentlig vann- og avløpsanlegg. Som leverandør av tjenestene stiller vi krav til abonnentene for å tilknytte seg offentlige ledninger.

Kommunen stiller også krav til aktører slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte.

Abonnenten er ansvarlig for at private stikkledninger som er tilknyttet kommunens hovedledninger til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bruken av anlegget blir fulgt.

Hvor finner jeg mer informasjon om hva jeg har ansvar for?

Les Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Disse vilkårene ivaretar det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent. Vilkårene sikrer også betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. Det er et krav at det firma som skal utføre et nytt eller reparere private stikkledninger, skal ha kompetansen som er beskrevet i disse bestemmelsene.

Tekniske bestemmelser kan kjøpes hos kommuneforlaget.

Hvor er mine private ledninger?

Hvis stikkledninger ikke er registrert i en kartdatabase, er det mulig å sjekke kommunens byggearkiv.

Ta kontakt med Servicesenteret og be om kopi av relevante dokumenter i eiendommens byggemappe.

Rørlegger med utstyr for rørinspeksjon og innmåling kan finne ut hvor utvendige private vann- og avløpsledninger ligger. Ledninger som måles inn og tegnes på et kart, kan leveres til kommunen for registrering i kartdatabasen. Det er en fordel om stikkledninger er registrert i kartdatabase. Da blir det for eksempel enklere for kommunen å varsle berørte abonnenter ved planlagte driftsavbrudd på det kommunale vann- og avløpsnettet.

Er dere flere som eier private ledninger sammen?

Hvis ledningsnettet er delt mellom flere abonnenter, bør det finnes tinglyste dokumenter som viser ledningstraseer og eieroversikt. Slike dokumenter kan beskrive et gjensidig solidarisk ansvar for alle eiere om felles rett og plikt til å vedlikeholde ledningsanlegget.

Ta eventuelt kontakt med Kartverket for å finne mer informasjon om eiendommen.

Jording av elektrisk anlegg via private stikkledninger

En del bygninger har etablert jording av sitt elektriske anlegg via sine private stikkledninger for vann eller avløp.

I rørfornyingsprosjekter vil Lillestrøm kommune stort sett benytte seg av plast rør. Tidligere var det metalliske rør som ble benyttet.

Ved reparasjon eller utskifting av slike ledninger, kan jordingen bli brutt eller skadet.

Vi anbefaler at du tar kontakt med en elektriker for å kontrollere om jordingen til din bolig vil være mangelfull. Lillestrøm kommune er ikke ansvarlig for jordingen til din bolig, og dette arbeidet må bekostes av huseier selv.

Aktuelle lenker