Retningslinjene er laget med hensyn på kommunal vannforsyning. Private fellesvannverk bør legge retningslinjene til grunn for sin virksomhet, blant annet for sprinkleranlegg. Ved byggesaksbehandlingen settes de samme krav til slokkevann uavhengig av om vannforsyningen er kommunal eller privat.

Hvem har ansvar for nok slokkevann?

Det er tiltakshavers ansvar å sørge for at myndighetenes krav til brannsikring er ivaretatt. Dersom slokkevannkapasiteten ikke er tilstrekkelig, må tiltakshaver sørge for supplerende eller alternative tiltak.  

All henvendelse til kommunen vedrørende byggesøknader skal stiles til kommunen som plan- og bygningsmyndighet. Utbyggere bør allikevel tidligst mulig ta kontakt for å få informasjon om behov og planer for vannforsyning. Kommunen vil opplyse om kapasitet og tilkoblingspunkter i området. Utbygger må avklare tilkoblingsløsningen med kommunen på et tidlig tidspunkt i planleggingen.

Utbyggere bør også sette seg inn i kommuneplanbestemmelsene og eventuelle reguleringsbestemmelser, herunder slokkevann. 

Kapasitetsanalyse av vannforsyningsnettet

Vi er behjelpelig med å bestille kapasitetsanalyse av vannforsyningsnettet. Ved hjelp av ledningsnettmodell kan det gjennomføres modellberegninger som er retningsgivende for slokkevannkapasiteten.

Søknad om å utføre en tappeprøve på vannledningsnett

For å finne ut om brannkummer kan levere ønsket vannmengde for slokkevannskapasitet, kan man gjennomføre en kontrollert tappeprøve. Dette krever skriftlig tillatelse fra kommunen. Skjema for å søke om dette finnes her. 

Søk om tappetest vann


Sprinkleranlegg skal byggemeldes og registreres.

Søknad om uttak av vann fra hovedledningnettet

Her finner du søknadsskjema for uttak av vann fra det kommunale hovedvannledningsnettet, som for eksempel til grunnboring og til støvbegrensning.

Søk om vannuttak fra hovedledningsnettet

Nyttige lenker