Dette betyr at kommunen har ansvar for å reparere lekkasjer som skjer på den kommunale delen av ledningsnettet. Den enkelte abonnent har normalt ansvar for å reparere lekkasjer som oppstår mellom eget hus og fram til påkoblingspunktet.

Jeg har lekkasje på vannledningen til huset mitt

En vannlekkasje skal repareres så fort som mulig. Ta kontakt med en rørlegger eller en entreprenør som kan gjøre jobben. Du bør også ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Ofte kan forsikringen dekke deler av reparasjonen eller gi råd for hvordan du kan unngå vannskader i fremtiden.

Pålegg om å reparere lekkasje

Kommunen kan sende pålegg til abonnenten om å reparere lekkasjen.

Hvis kommunen finner lekkasje på privat vannledning eller forurensing på grunn av utett spillvannsledning, sendes et pålegg til abonnenten om at feilen skal utbedres. Pålegg for utbedring av lekkasjer sendes til en eller flere abonnenter som er påkoblet ledningen.

I blant er det vanskelig å vite hvor mange som eier en felles stikkledning. Kommunen sender pålegget til den eller de abonnenter som vi vet er tilknyttet ledningen. De som får pålegg blir ansvarlig for å kontakte og informere eventuelle andre medeiere.

Abonnenten får normalt fire uker på å reparere lekkasjen og gi kommunen tilbakemelding på at arbeidet er gjort. Noen ganger er fristen kortere, og det kommer an på hvor alvorlig lekkasjen er. Ved akutt fare for forurensing av drikkevann eller for skade på annen eiendom, sørger kommunen selv for å få arbeidet utført, for abonnentens regning.

Det lønner seg å reparere en vann- eller kloakklekkasje så fort som mulig etter at feilen er kjent.

Dersom pålegget om utbedring ikke følges opp innen fristen, kan kommunen ilegge tvangsmulkt, og få arbeidet utført for abonnenten sin regning.

Felles private ledninger

Vi har felles private ledninger - hvem skal betale for reparasjonen?

Det er et felles solidarisk ansvar for alle eiere av ledningen å utbedre skaden.

Hver eier er solidarisk ansvarlig for hele fellesledningen eiendommen er tilknyttet, med mindre annen ansvarsdeling er avtalt. 

Hvordan huseierne i praksis fordeler regningen, er derfor noe de selv må komme frem til.

Hvis det ikke finnes tinglyste erklæringer som viser hvem som er påkoblet ledningen som må utbedres, bør en slik erklæring lages når påkoblingene er funnet. Påkoblinger kan finnes ved rørinspeksjon av avløpsledninger og ved lekkasjesøking for vannledninger, eller oppgraving av ledningen.

Dersom det ikke er laget erklæringer og kart som viser hvem som er påkoblet, er hovedregelen at ledningene tilhører den eiendommen som ledningen først ble anlagt for.

Vår anbefaling

Vi anbefaler at regler for drift og vedlikehold av private fellesledninger avtales før uhellet er ute, slik at dette er klart i forkant av at lekkasjer oppstår og kostnadene kommer.

Huseiere bør sjekke med forsikringsselskapet sitt om de har dekning for skader/lekkasjer på private vann- og avløpsrør. Mange selskap tilbyr dette, og da blir ikke regningen så stor hvis noe skulle skje.

Når man graver opp viser det seg i blant at lekkasjen likevel ikke er på privat ledningsnett, men på kommunal hovedledning. Da overtas det videre ansvaret av kommunen, og relevante kostnader abonnenten har hatt vil bli dekket.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger så kan du kontakte Servicesenteret.

E-post: servicesenter@lillestrom.kommune.no
Telefon: 66 93 80 00
Besøksadresse: Rådhuset i Lillestrøm, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm