Digitalt folkemøte om Rv. 22 ny kryssing av Glomma

24. august klokka 18.00 - 19.30 arrangerer vi et digitalt folkemøte kryssing av Glomma og nå har du mulighet til å sende inn spørsmål.

Se folkemøtet i opptak. Vi beklager tekniske problemer i starten av sendingen. 

Kommunestyret skal snart behandle en sak om Rv 22. ny kryssing av Glomma ved Fetsund. Dette er en viktig sak som vil påvirke trafikkforhold og arealutvikling i Lillestrøm kommune

Vi ønsker å gi interesserte innbyggere og berørte et innblikk i saken som skal behandles. Grunnet koronasituasjonen må dette gjennomføres digitalt. Den 24. august kl. 18.00 -19.30 vil det derfor bli avholdt et digitalt folkemøte, der Statens Vegvesen vil informere om sitt forslag til ny kommunedelplan, og kommunen vil informere om saksinnstillingen som skal behandles politisk.

Vi oppfordrer til å sende inn spørsmål i forkant av møtet, men det vil også være mulig å sende inn underveis i sendingen. Vi vil etter beste evne prøve å besvare alle spørsmål, men må tilpasse til tilgjengelig tid og kapasitet. Vi ber om at spørsmålene formuleres kort og presist.

Da møtet er over er det ikke lenger mulig å sende inn spørsmål.

Les alle innsendte spørsmål

Østerriske kan teknikken med å bygge i ustabil grunn. De borrer og sprøyter in betong for deretter å borre ut tunnelen, for eksempelunder Glomma.  Teknikken er utført på en god måte mange steder i verden og i Norge. Er dette vurdert for Glommakryssningen?

Fetsund Lenser er et unikt teknisk-industrielt kulturminne som har potensial til å komme på UNESCOs verdensarvliste sammen med Bingen lenser og Nordre Øyeren naturreservat. Hvorfor veier ikke hensynet til dette kulturminnet så tungt at kryssing av Glomma legges nord for jernbanebrua, dvs. E2-alternativet? Dette alternativet skårer godt på flere parametre, men koster noe mer. Og dét er det eneste som betyr noe? Mvh Turid Pettersen

Hei, kommunedirektøren forslår en løsning med mindre kapasitet enn Statens Vegvesens forslag. Med tanken på at forskning viser at det blir mer individualtraffik i framtiden og at det bygges veldig mye på østsiden av Glomma (flertal nye innbyggere er pendler) lurer jeg på hvordan det tas hensyn til i kommunedirektørens forslag? Skal man samtidig bygge ut Kongsvingerbanen slik at togtilbudet dekke økt kapasitet eller har man andre tanker?

Hva med oss som bor langs Rv 22 øst for Glomma (Mellom bruenden og Mysen-krysset) Hvilke planer foreligger mtp våre eiendommer og livskvalitet?
Tore Langen

Statens vegvesen og administrasjonen i Lillestrøm kommune, synes å samle seg om A2 alternativet. En må anta at en bedre Glommakryssing vil føre til økt tungtrafikk Sarpsborg - E6 nord. Hvilke planer foreligger i området Isakbekken - Brøterbakken - Skedsmokorset for å håndtere en slik trafikkøkning inn i sentrum av Lillestrøm by?
Kjell Gjære

Hvordan forsvarer Kommunedirektøren at hun har endret innstilling fra hun var Rådmann i Fet kommune?

Hvor bred i meter vil broen bli totalt med gjennomgangsvei, lokalvei og gang- og sykkelveivei?

Hvorfor ønsker ikke kommunen å ta vare på muligheten til å få Lensene på UNESCO sin verdensarvliste når den muligheten vil forsvinne dersom det blir lagt en fire til seks felt nedsiden/over det fredede området?! Vi vet at byen Dresden i Tyskland mistet sin verdensarvstatus som følge av bygging av ny firefelts bru over elva Elben i verdensarvområdet.

Hvorfor ønsker ikke den nye storkommunen å ta vare på sine innbyggere i "bydel" Fet??

Etter å ha hørt på Statens vegvesen, er det virkelig realistisk å få til en nedskalert løsning med 60 sone???

Når E2 likevel skal skjæres ned i landskapet ville det ikke være en mulighet å legge lokk oppå og erstatte matjorden på toppen??

Hvorfor er evjene mer viktig enn Lensene???

Hva betyr egentlig nullvekstmålet, når det ikke gjelder tungtransport og pendlere?

Dersom traseen skal legges på tettstedets premisser, hvorfor velger dere da A2, som alle også dere er enige i er det dårligste alternativet for Fett tettsted?

Hvordan skal dere gjøre en 6 felts skånsom for Fetsund sentrum og Lensene?

Hvordan skal andelen trafikk gå ned ved en utvidelse av dagens vei??

Hvordan er A2 best for Lensene og sentrum i Fetsund?

Hvordan skal veien bygges skånsomt med fire felt???

Skal det være 4 felt + lokalbro. Altså seks felt med lokalbro?

Hei!
Hvor trygt er det å ferdes over broen, slik tilstanden er i dag? Ble den i 1959 dimensjonert for trafikkbildet vi har i dag.?

Kommunen definerer gjennomgangstrafikk som trafikk som skal inn mot Oslo, og som ikke stoppe i Lillestrøm, Lørenskog etc. og hevder dette er en liten andel av trafikken. Men hvilken kunnskap har man om hvor trafikken kommer fra? En pendlertrafikk fra Sverige, Trøgtad, Mysen etc. vil pr. definisjon være gjennomgangstrafikk i forhold til nullvekstmål, selv om de ender reisen i Lillestrøm.
Ronny Røste